Compressor van Vermilion is klaar

20171311 De compressor van Vermilion is klaar.

De compressor aan de Tjonger is sinds kort in bedrijf. Wel is hij iets anders gebouwd dan in de vergunning stond zoals bleek tijdens een bezoekje begin september. De vloer is helaas niet vloeistofdicht. Dat is jammer omdat er al twee keer een forse bodemverontreiniging is opgeruimd. Ook is er geluid te horen vanuit de regelkast naast de compressor. Dit was niet voorzien door Vermilion. Ze gaan nu onderzoeken of dit binnen de beschikbare geluidsruimte past. Ondertussen mag iedereen die iets hoort of opmerkt, dit aan PB melden. Verder is na de bouw de gehele constructie alsnog geschilderd. Er stond tijdelijk een tent over de gehele compressor heen. Het Staatstoezicht op de mijnen is er onlangs op inspectiebezoek geweest en daaruit moet blijken of de gekozen constructie voor hun in orde is.

Informatieavond Ministerie EZ over winningsplan Langezwaag 3.

Om iedereen goed te kunnen informeren over het winningsplan Langezwaag heeft het ministerie van EZ  in overleg met de gemeente Heerenveen een datum gekozen waarop een informatieavond voor omwonenden georganiseerd gaat worden. Deze zal plaatsvinden op woensdag 29 november 2017 van 16.00 – 20.00 uur. De locatie van deze informatieavond zal zijn in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen. De opzet van de avond betreft een informatiemarkt met posters van het ministerie van Economische Zaken, TNO en Vermilion. Tevens zullen specialisten aanwezig zijn die vragen kunnen beantwoorden van aanwezigen. De informatieavond is publiekelijk toegankelijk en kent een vrije inloop vanaf 16.00 uur. Vanuit het ministerie is hierover inmiddels contact geweest met PB De Knipe en de wijkraad Skoatterwâld.

Second opinion: FUGRO-rapport bodemdaling Langezwaag/Skoatterwâld.

Ongeveer een half jaar na verschijning is het FUGRO-rapport over de bodemdaling Langezwaag eindelijk openbaar geworden. Er staat eigenlijk nauwelijks nieuws in: zowel de meetgegevens als de rekenmethode zijn afkomstig van Vermilion zodat het sommetje vast weer op die max 3 cm bodemdaling uitkomt. Waarom dit zoveel maanden bij de gemeente/B&W is blijven liggen is niet uitgelegd.
U kunt het hier  inzien.

Vertegenwoordiging PBs naar Vermilion en het gevoelen van de raad.

Op een avond van de gemeente in oktober met de PBs is herbevestigd dat Harm Wierda van Katlijk en ondergetekende het mandaat hebben om de gesprekken met Vermilion te blijven voeren. Een bittere pil was wel dat PB van Oude- en Nieuwehorne er ondertussen geen probleem mee bleken te hebben om tegelijk een wensenlijst voor het dorp bij Vermilion in te dienen zoals in een LC-artikel stond. Dat was op die avond niet gemeld. Desgevraagd meldde de voorzitter van ONH, dat ze wel degelijk achter onze vertegenwoordiging en kritische houding stonden. Wij hebben e.e.a. in de gemeenteraad tijdens de inspraak verduidelijkt. Tijdens deze vergadering heeft het merendeel van de fracties het gevoelen uitgesproken niet in te stemmen met een planologische procedure voor gaswinning in Nieuwehorne en verdubbeling van de gasleiding. De fracties van VVD en GBH  waren voor de planologische procedure.

Geplaatst in BLOG Gaswinning