Blog gaswinning Mildam e.o.

20170216 De compressorplannen bij Mildam

Vanaf 16 feb liggen de gedetailleerde compressorplannen (42 documenten) ter inzage in het gemeentehuis van Wolvega. MONK heeft ze digitaal rechtstreeks van Vermilion ontvangen. De plek waar nu de pijpjes uit de grond steken wordt verdubbeld in oppervlakte en er komen vier bouwwerken op te staan tot 5 m hoog. Ze blijven er 15 jaar lang zacht zoemend staan. Op 25 november is daar al over bericht in dit weblog. Bijgaand wat foto’s en tekeningen. Wie meer wil mag contact opnemen met ondergetekende. Er kan natuurlijk een zienswijze worden ingediend op dit plan. MONK ziet voorlopig geen mogelijkheid dit te doen al zijn er natuurlijk zorgen over de ruimtelijke inpassing van een 5 m hoog vrijstaand gebouw in de weilanden en over het te verwachten geluid. Positief puntje is wel dat de constructie zo wordt veranderd dat een ongeluk zoals in nov 2015 niet weer te verwachten valt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rode lijnen zijn de gasleidingen, de zwarte lijnen zijn de afstanden tot de dichtstbijzijnde huizen (ca 400 m). De rode cirkels zijn 100 lijnen. Op de gevelwanden wordt max 30 dB verwacht.

20170216 Skoatterwâld in de raad.

Maandagavond was er wat commotie in de raad van Heerenveen. Het haalde zelfs de pers. Het CDA had zes vragen over de gaswinning onder Skoatterwâld en wethouder Siebenga toonde zich onaangenaam verrast dat daar al gas gewonnen werd zonder dat de gemeente van iets wist (pas sinds 19 december). Dat klopte echter niet helemaal: Vermilion heeft al meer dan twee jaar geleden kaartjes gepubliceerd met het gas onder Langezwaag en dus onder De Knipe en Skoatterwâld. Wel klopt het dat de gemeente het winningsplan nog niet in de Staatscourant had gezien

 

 

 

 

 

(uit de voorlichtings ppt voor De Knipe, 25 jan 2015)

Bovendien werd in het raadsdebat niet duidelijk dat voor Langezwaag en Nieuwehorne en verschillende nulmeting wordt gedaan: voor Langezwaag/Skoatterwâld alleen de GPS data, voor Nieuwehorne bovendien een nulmeting onroerend goed.

Maar nu heeft een bewoonster een Facebook pagina aangemaakt tegen de gasboringen:


 

 

 

 

MONK (en dus ook PB Mildam) kiest een andere weg: wij proberen nu de gemeente intensiever te betrekken bij de gaswinning, enerzijds door te vragen aanwezig te zijn bij het maandelijks overleg van MONK met Vermilion, anderzijds door de raad te adviseren het mandaat voor de zeggenschap over de gaswinning terug te vragen van B&W waar het al meer dan een jaar geleden aan was weggegeven. Op 6 maart zullen we een mail hierover aan de gemeente nader toelichten in de commissie Ruimtelijke zaken. De gemeente is inmiddels zelf ook begonnen met informatievoorziening over de gaswinning: https://www.heerenveen.nl/actueel/gaswinning-onder-heerenveen/. Vragen? Mail me! wnijlunsing@gmail.com

 

6 januari 2017 Excursie gasbehandelingsstation Garijp

Vrijdagmiddag 6 januari waren we met een groepje plaatselijke belangen uit de gemeente te gast bij Vermilion in Garijp. Op een complex naast de Fonejachtbrug in het weiland komt het gas aan uit de tien veldjes rond Mildam (1,3 miljoen m3 per dag) en Grou en omgeving (0,2 miljoen m3 per dag). Het was er binnen lekker warm. Maar liefst tien operateurs zijn daar bezig met controle en bijsturing van het proces. Nu het winter is wordt er antivries bijgemengd om geen ijsproppen in de leidingen te krijgen, in De Hoeve wordt het zwavelwaterstof uit het gas daar gefilterd, het wordt met een enorme compressor op druk gebracht (met oordopjes in mochten we door het compressorgebouw lopen). Water en condensaat worden er afgescheiden in grote tanks en afgevoerd. Door koeling tot -21 graden wordt de laatste verontreiniging verwijderd. Het gewonnen gas heeft meestal een calorische waarde die gelijk is aan het Groningse gas dus kan het zo aan de Gasunie worden geleverd. Die geven er nog een geurtje aan. Gasmonsters worden periodiek onderzocht, ook door de ontvangende partij. Als er iets niet klopt kan de mengverhouding uit de velden worden aangepast; desnoods wordt de productie stilgelegd. Vermilion denkt erg na over hoe de restjes energie kunnen worden benut; er wordt soms een hogere tussenlaag in een leeg gasveld ontsloten via de bestaande pijp, in Garijp zou men wel een biogasinstallatie willen op de 12 ha die ze daar hebben, in Noord-Holland wil men wel aardwarmte winnen met de lege gasvelden daar. Het was allemaal veel ambachtelijker dan we hadden verwacht.

 

19december 2016 Gas onder Skoatterwâld wordt nu gewonnen.

Afgelopen zomer is weer naar gas geboord in Langezwaag. In deze derde boring is 119 miljoen m3 gas aangetoond, waarmee het hele gasveld nu 460 miljoen m3 meet. Het veld produceerde al gas en zal dit uit de drie putten 10 jaar lang blijven doen. Vermilion verwacht dat de bodemdaling tot 2 cm beperkt blijft en in die 10 jaar wordt bereikt. Dit geldt voor het meest roze gebied op bijgaand kaartje. Het gas wordt via een pijp naar Garijp vervoerd en daar uitgeleverd aan de Gasunie. Wie in Garijp wil kijken is welkom op een excursie op 6 januari. Graag via ondergetekende aanmelden, dan krijg je de nadere gegevens. Van dit verhaal bestaat ook een uitgebreider persbericht (3 pag pdf) dat je via mij kunt ontvangen.

kaartje webblog gas dec2016

 

 

 

 

 

 

wnijlunsing@gmail.com

25 november 2016 Spill Mildam: eindelijk duidelijkheid

Eindelijk is ons duidelijk geworden wat de aanleiding en de oorzaak was van het ongeluk in Mildam op 30 november 2015.

De aanleiding was eigenlijk heel simpel: door harde wind is een lang en van boven open peilglas van een van de drie vloeistofcontainers voor opvangen van de reinigingsvloeistof die eigenlijk geborgd cq vastgelast had moeten zijn maar dat niet was, scheef gezakt van verticaal naar horizontaal. Zo kon de vloeistof in die container ongehinderd en ongemerkt weglopen.  Die fout in de huurcontainers had vooraf vastgesteld moeten worden maar is over het hoofd gezien.

De oorzaak was/is dat de constructie van de gasleidingen ter plekke heel ongebruikelijk en inadequaat is. In een van de aanvoerleidingen zit een vernauwing/flessenhals voor de afsluiter bij de pig receiver: de prop die periodiek door de leiding wordt geschoven om het condensaat/water mengsel te verwijderen en die er hier weer uit moet. Zo wordt ter plekke de reinigingsvloeistof opgevangen. Bij de bouw van de gascompressor zal deze constructie worden aangepast. De flessenhals wordt verwijderd en er komt nu een grote vaste liggende vloeistoftank die als buffervat gaat dienen voor het periodiek opvangen van de schoonmaakvloeistof.  Deze wordt niet meer ter plekke afgetapt maar gaat door naar Garijp waar betere faciliteiten aanwezig zijn.

De te trage communicatie werd veroorzaakt doordat aanvankelijk alle energie is gezet op het oplossen en zo klein mogelijk houden van het milieuprobleem. De organisatie werkte daarbij te weinig samen met de afdeling communicatie.  En Vermilion beschouwt het dan toch als uitmuntendheid dat ze nu alsnog open en eerlijk met ons hier over spreken. Ik laat dat nu even in het midden. We zullen nog een ppt ontvangen waarin het verhaal beschreven staat.

25 november 2016
Een gascompressor in Mildam

Vermilion gaat naast de Tjonger waar nu de buizen vanuit Oldelamer en Vinkega naar Garijp (en in de toekomst Nieuwehorne) al uit de grond steken een gascompressor bouwen. Het terrein wordt verdubbeld en er komen drie gebouwtjes bij: een transformatorhokje voor de stroom, een regelhokje met computers, een 5 m hoog compressorgebouw waar een electromotor een compressor met zuigers gaat aandrijven en een grote luchtkoelunit die met ventilatoren he gecomprimeerde gas (van 180 graden) weer gaat koelen. Ook het compressorgebouw wordt met ventilatoren gekoeld, er zal maar liefst max 40.000 m3 per uur doorheen blazen.  Doel is om de lage druk (15 bar) van de ene aanvoer (die nu al een tijdje stil ligt) gelijk te maken aan die van de andere (45 bar) en zo beide leidingen samen te kunnen voegen naar Garijp toe. De gebouwen krijgen een groen-grijze kleur maar worden niet van schaamgroen voorzien: het moet lekker doorwaaien. Drie geluidsbronnen (de gasbuizen zelf, de ventilatoren van het hete gas en de compressor) zullen max 30 dB produceren op de dichtstbijzijnde gevels: de boerderijen op de Ottersweg en de Geele Bosch. Het complex wordt op afstand bediend vanuit Harlingen. Bij calamiteiten gaan alle kleppen automatisch dicht, zodat er geen gas meer in of uit kan. Onderhoud bestaat uit periodiek olie verversen. Risico’s zijn brand en explosies. Er is geen automatische blusinstallatie aanwezig. De vergunningen zijn al aangevraagd en staan binnenkort open voor reacties. De installatie zal medio volgend jaar worden opgebouwd en dan circa 15 jaar in bedrijf blijven of zoveel langer als er gas wordt gewonnen uit de diverse velden.

Tja, wat moet je hier van zeggen? Het bedrijf heeft haar eigen keuzes gemaakt voor een compressor in plaats van leidingverdubbeling, voor dit type in plaats van een venturi/eductor, voor de wijze van inpassing, voor de acceptatie van het veiligheids- en geluidsniveau. Plaatselijk belang is ingelicht en er kan nog een informatie avond komen waar ook het verhaal van Nieuwehorne naar voren komt. Het bestemmingsplan wordt iets aangepast aan de nieuwe maat en er is een bouwvergunning nodig, maar verder hoeft er niet veel te gebeuren. Eea is niet MER plichtig. Ik had het nog wel van belang gevonden als de alternatieven tegen elkaar waren afgewogen, maar dat is allemaal al intern gebeurd. Ik hoop maar dat het wat meevalt allemaal.

6 oktober 2016
Op 6 oktober spraken de gezamenlijke Plaatselijke belangen waaronder wij uit Mildam in de Kiekenhof met de commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. We zijn er niet geruster vandaan gekomen.

IMG_4680 (3)

 

 

 

 

 

Onze zorgpunten zijn:

 1. Het blijft vreemd dat vanuit particulieren geen inbreng is geleverd voor de commissie. Dit had vanuit de koepel van Plaatselijke belangen Doarpswurk geregeld kunnen worden of net zoals voor NAM/Vermilion vanuit een regionale vertegenwoordiging. Nu blijft de schijn bestaan dat provincie, waterschap en Vermilion vooral hun eigen belangen dienen, zeker zolang nog onder de oude mijnbouwwet wordt gewerkt.
 2. De nulmeting onroerend goed zoals nu voor Nieuwehorne aan de orde is, is nieuw voor ieder. Vermilion mag een plan voor die nulmeting indienen op basis van een nog door de commissie te maken format maar het is vooralsnog geen gegeven dat de commissie dat gaat doen. Daarna gaat de commissie beoordelen of het plan goed genoeg is.  Wij vonden het raar dat Vermilion zelf dat plan mag (laten) schrijven: zij hebben er immers belang bij om een zo slank mogelijk plan te maken dat zo weinig mogelijk kost.
 3. De commissie heeft nog geen idee hoe groot het gebied voor de nulmeting zou moeten worden. Wij pleitten ervoor het hele “golden pipe” gebied van ca 10 gasvelden daarin mee te nemen, mede ook gezien eventuele cumulatieve effecten.
 4. Vraag is ook of het een 100% nulmeting moet worden of steekproefsgewijs. In het laatste geval zou naar ons idee in ieder geval de mogelijkheid moeten komen voor niet meegenomen panden om zich alsnog zelf aan te melden, zowel vanuit corporaties als particulier.  Bovendien moet je je voor een oordeel over geconstateerde schade eerst zelf aanmelden bij de commissie.  Dit is gratis en kan via de website van de commissie.
 5. Onduidelijk bleef hoe de communicatie over de nulmeting gaat verlopen. Wij vonden dat net als bij de WOZ waarde ieder pand aangeschreven zou moeten worden over de uitkomst, zowel voor beoordeelde panden als voor de niet beoordeelde.
 6. Een onbeantwoorde vraag was ook hoe die nulmeting verloopt: worden er foto’s gemaakt van structuren? Wordt er een bouwkundig rapport opgemaakt? Er is geen omkering bewijslast, dus van elke (toekomstige) scheur moet duidelijk zijn dat het aannemelijk is dat gaswinning daar een rol in speelt. De commissie merkte op dat er wel 30 redenen kunnen zijn voor schade aan panden. Vooralsnog is alleen in de overeenkomst geregeld dat Vermilion een voorstel voor nulmetingen bij de commissie indient. De commissie zal dan dit voorstel van advies voorzien. De resultaten van de nulmetingen worden aan de commissie bekend gemaakt.
 7. De communicatie in het gebied zou naar ons aller idee (ook van de commissie) via een “gebiedsnabij loket” moeten verlopen.  We zijn tot nu toe bepaald ontevreden over de communicatie naar de bevolking, zoals de spill Mildam in nov 2015 heeft aangetoond. Het Ministerie van Economische Zaken voorziet hier niet in, evenmin als Vermilion via haar eigen website. Ook de commissie ziet zich nog niet in die rol: zij zijn vooral een technisch/bouwkundige groep mensen. Onze opvatting was echter dat de commissie als onafhankelijke en onpartijdige groep een dergelijk portal zou kunnen laten ontstaan. Hierop zou dan alle digitaal beschikbare info bijeen kunnen worden gebracht (www.Vermilionenergy.nl, www.hoewerktgaswinnen.nl etc) inclusief tweerichting-verkeer, wellicht via sociale media. We zagen periodieke kleinschalige inloopbijeenkomsten als een goede mogelijkheid naast het digitale gebiedsnabije loket.
 8. We hielden op de fiets naar huis een vaag gevoel van onbehagen en vooral veel vragen over aan het gesprek. Het idee dat schade nog lang geen gasschade is die vergoed gaat worden werd geleidelijk aan duidelijk. De commissie wees veel naar Vermilion en de gemeente Heerenveen (en ons als PB’s) voor actie maar zouden zij juist niet de onpartijdige groep kunnen zijn die daar de verbinding tussen is en niet alleen technisch. Het leverde weer veel nieuwe vragen op.

Wiebe Nijlunsing met inbreng van het secretariaat Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân

30 september 2016
PB Mildam en Katlijk hebben een gesprek gehad met Lutz Jacobi, tweedekamerlid PvdA bij Jeep Heida thuis. Ze gaf een aantal tips mee vanuit haar kritische houding ten opzichte van de plannen.
Ze vindt winning helemaal niet nodig en zou veel liever zien dat we samen meer inzetten op duurzame energie.

 • Denk aan het cumulatieve effect van winning in al die velden bij elkaar: dat is veel groter dan van elk veldje afzonderlijk
 • Ga na wat het effect kan zijn van gaswinning op de waterwinning door Vitens bij Oldeholtpade
 • Eis een nulmeting voor alle gebouwen in het winningsgebied, niet alleen steekproefsgewijs
 • De nieuwe mijnbouwwet eist een omgekeerde bewijslast. Probeer dat voor hier ook te realiseren
 • Wees kritisch naar de commissie bodemdaling gaswinning Fryslân: zij zijn vooral bezig met schade voor de provincie en het waterschap. Kunnen zij wel het loket zijn voor individuele schadegevallen? Er is in april in de Tweede Kamer een motie aangenomen die twijfelt aan de rol van die commissie
 • Neem contact op met PB Top en Twel, zij zijn uitermate kritisch over de plannen bij hun in de buurt. Ze hebben drie eisen: nulmeting voor alle gebouwen, omgekeerde bewijslast en één loket voor schadeafhandeling.

Gesprek Lutz Jacobi

 

 

 

 

 7 september 2016
PB’s slaan handen ineen rond aardgaswinning. Vandaag zaten we met vijf Plaatselijke belangen bij elkaar: Katlijk, De Knipe, Langezwaag, Oranjewoud en Mildam. Oude- en Nieuwehorne was verhinderd (we zaten zelfs in de Kiekenhof) maar wil wel meedoen. We willen de belangen van de inwoners zo goed mogelijk behartigen rond de komende gaswinning zonder een actiegroep te worden. Voor de vele vragen die we hebben ligt er nu een aanbod van de voorzitter van de (onafhankelijke) Commissie bodemdaling aardgaswinning Fryslân om eens te komen praten. Zie ook hun website: http://www.bodemdalingfryslan.nl/ Zij regelen de nulmeting en de schadeafwikkeling, vandaar…. En mocht u vragen hebben: neem gerust contact met ons op!

Wiebe Nijlunsing

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*