Het bestuur van Plaatselijk Belang

Het bestuur
Vanouds zijn de meeste inwoners van Mildam betrokken bij wat er lokaal gebeurt. Er worden altijd wel mensen gevonden, die zich extra voor het dorp willen inzetten. Als bestuurder bij PB, Plaatselijk Belang, trachten zij het lokale wel en wee te versterken respectievelijk op te lossen. Door samen iets op te pakken geeft die betrokkenheid naast verantwoordelijkheidsgevoel vooral veel voldoening. Bestuurders worden op de Jaarvergadering in april (her)benoemd door de ledenvergadering.

Wie zitten in het bestuur
In 2017 bestaat het bestuur uit 7 personen. Wiebe Nijlunsing heeft de voorzittershamer, Ietje Miedema voert voor een tweede periode het secretariaat en Jeroen van der Veur is penningmeester – sinds juli tevens van dorpskrant De Brêge. Daarnaast zijn Minke Bouwstra (vaste notulist) en Alie Rusch bestuursleden. Op de jaarvergadering van 11 april rondde zowel Jeep Heida als Henco Jonker zijn bestuursperiode af. De leden gingen unaniem akkoord met de benoeming van hun opvolgers Lukie Poppe en JanGoos Kampen.

Wat doet het bestuur
Het bestuur behartigt de belangen van de inwoners van Mildam. Inmiddels is ruim 94% van de inwoners lid van PB. Het bestuur komt maandelijks bijeen om lopende en nieuwe kwesties te bespreken die het dorp (be)treffen. Dat kan variëren van knelpunten inventariseren en zo mogelijk oplossen danwel bij andere instanties behartigen tot en met concrete voorzieningen opstarten en behouden.

Wat merkt het dorp daarvan
PB communiceert namens het dorp met de overheid en andere instanties en geeft dorpskrant De Brêge uit. Dit kwartaalblad kent een redactie die nieuws van PB en het dorp inhoud en vorm geeft.
Het PB bestuur roept minstens eens per jaar de leden bijeen om hen te informeren en te peilen of het voldoet aan de behoeften en verwachtingen van de inwoners. Zij bepalen immers de koers! In de Dorpsvisie 2015-2015 wordt die in de toekomst geprojecteerd. Met ‘werkgroeptrekkers’ krijgt de visie nader gestalte in een dynamisch proces.

 

 

– Wiebe Nijlunsing
–  Alie Rusch
– Jeroen van der Veur
– Ietje Miedema
– Jan Goos Kampen
– Minke Bouwstra
– Lukie Poppe

( van li. naar re. )

 

Top