Het bestuur van Plaatselijk Belang

Het bestuur
Vanouds zijn de meeste inwoners van Mildam betrokken bij wat er lokaal gebeurt. Er worden altijd wel mensen gevonden, die zich extra voor het dorp willen inzetten. Als bestuurder bij PB, Plaatselijk Belang, trachten zij het lokale wel en wee te versterken respectievelijk op te lossen. Door samen iets op te pakken geeft die betrokkenheid naast verantwoordelijkheidsgevoel vooral veel voldoening. Bestuurders worden op de Jaarvergadering in april (her)benoemd door de ledenvergadering.

Wie zitten in het bestuur
Het bestuur bestaat uit 7 personen, die zich voor 3 jaar binden en daarna nog eenmaal voor eenzelfde termijn herkiesbaar zijn. Wiebe Nijlunsing is voorzitter, Jeroen van der Veur is penningmeester – ook van dorpskrant De Brêge – en Adri Sluis is Ietje Miedema opgevolgd als secretaris. Op de Jaarvergadering van 2018 werd zij benoemd, evenals Sander Kraak en Yvonne de Jong. Deze laatste kon door te variërende vergadertijden het bestuurswerk niet combineren met haar baan en zag alsnog af van een bestuursfunctie.
Inmiddels hebben Minke Bouwstra, Lukie Poppe en JanGoos Kampen hun bestuursperiode afgesloten. Tenslotte maakt ook Alie Rusch deel uit van het bestuur, terwijl Herman Miedema volwaardig meedraait, maar formeel ‘warmloopt’ – tot de ledenvergadering hem in 2019 kan benoemen.

Wat doet het bestuur
Het bestuur behartigt de belangen van de inwoners van Mildam. Inmiddels is ruim 97% van de inwoners lid van PB. Het bestuur komt maandelijks bijeen om lopende en nieuwe kwesties te bespreken die het dorp (be)treffen. Dat kan variëren van knelpunten inventariseren en zo mogelijk oplossen danwel bij andere instanties belangen behartigen tot en met concrete voorzieningen opstarten en behouden.

Wat merkt het dorp daarvan
PB communiceert namens het dorp met de overheid en andere instanties en geeft dorpskrant De Brêge uit. Dit kwartaalblad kent een redactie die nieuws van PB en het dorp inhoud en vorm geeft.
Het PB bestuur roept minstens eens per jaar de leden bijeen om hen te informeren en te peilen of het voldoet aan de behoeften en verwachtingen van de inwoners. Zij bepalen immers de koers! In de Dorpsvisie 2015-2015 wordt die in de toekomst geprojecteerd. Met ‘werkgroeptrekkers’ krijgt de visie nader gestalte in een dynamisch proces.

Top