Toanielferiening De Twa Doarpen Spilet “Fêstrûn”


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Categorieën:

Lokaasje: de Herbergh yn Ketlik
Wy begjinne om 20.00 oere Yntree € 10,- inkl. Bakje kofje of thee

Kaarten allinnich yn it foar te bestellen. Dus net oan’e seal, dit yn ferbân my beperkte sitplakken.
Bestelle kin by Minke Bouwstra (fanôf 22 febrewaris) til. 632878 (tusken 17.00-19.00 oere)