Omrop Fryslan in Mildam

Omrop Fryslân komt nei Mildaam!
Op 17 augustus komt Omrop Fryslân mei Simmer yn Fryslân nei ús doarp. Dizze simmer sil Omrop Fryslân op roadtrip nei al it moais fan Fryslân en ek yn ús doarp sjogge sy om it hoekje om de sfear op te snuven.Alle dagen is Omrop Fryslân hjirmei live op radio en social media.  Alles is dus de hiele dei live op radio en online te folgjen by Omrop Fryslân.Dan noch in ekstra oprop: hingje allegear de Mildamster flagge út op woansdei 17 augustus!

Woensdag 17 augustus is Omrop Fryslân in Mildam, op zoek naar al het moois van Mildam. De Omrop laat zien hoe het hier is en wat er speelt en leeft. En wat vinden wij zelf van ons dorp Mildam?
En je kunt je ‘favorite fjouwer’ doorgeven, wie weet worden jouw 4 favoriete platen dan op 17 augustus gedraaid; stuur voor 14 augustus een mail met je top 4 en waarom dit je top 4 is, en je telefoonnummer per mail naar pbmildam@hotmail.com

En kijk verder ook op https://www.omropfryslan.nl/fy/simmer