Inspectieronde Tsjongermûne

Inspectieronde Tsjongermûne

Op veel foto’s van Mildam staat de Tjonger. Het brugwachtershuisje is favoriet, een goede tweede is het dorp in de verte met ‘onze molen’ op de voorgrond. Dit Tjongermolentje is rijksmonument en eigendom van Stichting De Fryske Mole. Van de ruim 2.000 molens die vroeger Friesland sierden, zijn er nog zo’n 130 werkende over, waarvan de stichting er 42 in bezit heeft.

Op 23 maart kwam de stichting op inspectieronde langs en daar mocht PB bij zijn. Indrukwekkend! We wierpen een blik op het interieur, waar zeildoeken opgerold lagen. Daar wordt ‘het gevlucht’ mee bedekt om meer wind te vangen, waarbij vanaf de uiterste kant van een wiek meer of minder zeil oprolt. Bij de inspectie besloot de stichting om binnenkort de houten ‘vijzel’ te restaureren.

Bij de molen staat vanaf half april een van de zes panelen die, samen met een wandelroute, Mildam ‘blijvend op de kaart’ gaan zetten. Lutz Jacobi opent op 14 april om 12 uur het Brugpaneel – waarna ze ook het paneel langs het Tjongerpaad tegenover het molentje gaat bekijken.

https://defryskemole.nl/

De vijzel verplaatst al draaiend het water

Een nieuwe start?

20180323 Een nieuwe start?
O
p 22 maart zaten in de Kiekenhof de gemeente, Vermilion en een ruime vertegenwoordiging van Plaatselijke belangen rond de tafel. Dat wil zeggen: het gasteam van de gemeente werd vertegenwoordigd door de wijkmanager en een notuliste die beiden van zeer goede wil waren maar onvolledig op de hoogte van de details. Datzelfde kon gezegd worden van Vermilion waar weliswaar drie vertegenwoordigers van aanwezig waren ter vervanging van de opgestapte Fokke Jansma maar die van veel zaken ook nog niet op de hoogte waren.

Voor de compressor bij Mildam was het nieuws echter positief:
Het gebouw is beter ingepakt en voldoet nu aan de geluidsnormen – we krijgen daar nog cijfers over
De beplanting is aangebracht conform het beplantingsplan en die zal deze zomer ongetwijfeld het complex deels aan het zicht gaan onttrekken.

In Nieuwehorne gebeurt momenteel niet veel. Het plan voor de gasleiding onder het Katlijker schar door naar de compressor is bijna klaar, maar het bezwaar van de gemeente verhindert voorlopig verdere aanleg en winning. Saillant is wel dat het veld van Nieuwehorne 2 onder het Katlijker schar blijkt te liggen. We krijgen nog cijfers over het volume winbaar gas hier, zo is toegezegd.

Juist ten noorden van het ijsbaan gebouwtje bij Nijelamer aan de Kooiweg komt ook een boorlocatie voor maar liefst boringen in drie verschillende gemeenten. Er blijkt een uitgebreid gasveld te liggen van Rottum tot aan de zandwinplas bij Mildam. Vermilion heeft er een factsheet over op https://www.vermilionenergy.nl/files/pdf/Factsheet_Rottum_Dutch.pdf Om te beginnen zal het linker veld worden aangeboord.

Naar aanleiding hiervan ontstond discussie over de vraag waarom wij als PBs dit alles uit de krant moeten vernemen terwijl Vermilion uit het seismisch onderzoek ongetwijfeld een zeer gedetailleerd beeld (en dus ook planning) heeft. Vermilion heeft toegezegd ons voor de middellange termijn beter op de hoogte te houden van haar plannen mits ook wij een rol willen spelen in het doorgeven van de informatie naar de dorpen.

Tot slot is er nog steeds geen antwoord op de vraag naar de nulmeting gebouwen voor Nieuwehorne en zelfs Langezwaag. Vermilion moet daar een plan voor maken en wij als PBs willen dat graag zien en onze mening er over geven voor het in uitvoering komt.

De gemeente die de regie graag wil over de gaswinning is bezig met een nieuwsbrief en een communicatieplan. De website http://www.heerenveen.nl/gaswinning moet daar een centrale plaats in innemen. De doorverwijzingen zullen worden uitgebreid met meer informatie, ook uit andere sites zoals www.nlog.nl Ook zal er periodiek een artikel verschijnen voor de Brêge en andere lokale blaadjes.

Nieuwe boeiende expositie in Galerie Mildam

Weefkunst van Mieke Oosten: Expositie Land en water

Mieke Oosten exposeert van 1 april tot en met 3 juni geweven kunstwerken in Galerie Mildam. De titel verklapt wat haar inspiratiebron is geweest bij het maken van de getoonde werken: Land en water.

Mieke Oosten heeft haar opleiding aan het Kunstencentrum in Groningen gevolgd. Zij is lid van Weefdesign, een collectief bestaande uit ervaren, enthousiaste weefsters uit Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland onder begeleiding van beeldend kunstenaar Anneke Kolijn.

Met Weefdesign exposeert Mieke regelmatig in musea en kunstencentra in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland. En nu exposeert ze dus solo.

Haar werken zijn experimenten, zowel in het platte vlak als ruimtelijk, waarbij weven als basistechniek wordt gebruikt. Naast textiele materialen zoals wol, linnen en katoen werkt zij met papier, metaal, hout en plastics. Ze mixt de techniek van het weven met andere technieken, of laat het helemaal los. Het is deze vrijheid van werken die uitdaagt en tot boeiende en verassende resultaten leidt.

Tijdens het Open Huis op 1 april is Mieke aanwezig in het kerkje evenals de leden van het Kunst Kollektief van de galerie. Dé gelegenheid om vragen te stellen over de kunstwerken en de gebruikte technieken.

De muzikale noot wordt deze middag verzorgt door pianiste Greet Paulides uit Mildam.

Galerie Mildam

Schoterlandseweg 37

8454 KB Mildam

 

Openingstijden galerie:

Vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

 

 

 

Maak kennis met Tennis

 

 

Op zaterdag 31 maart 2018 is de opening van het nieuwe tennisseizoen.

De banen zijn dan opnieuw geprepareerd met verse gravel, de lijnen zijn er strak in gelegd en de netten op spanning gebracht. Met de gedane investeringen in een nieuw dak op het clubgebouw en een nieuwe terrasoverkapping, is de Tennisvereniging Mildam e.o. klaar voor een prachtig seizoen.

Heb jij nou ook altijd al willen weten hoe het er aan toe gaat bij de Tennisvereniging Mildam, of twijfel je of tennis misschien iets voor jou zou zijn: zaterdagmiddag 31 maart is hét moment om daar een antwoord op te krijgen.  Vanaf 12 uur zijn er diverse activiteiten. Eerst voor de jeugd en vanaf 14 uur voor de volwassenen.

Let wel: tennis is echt geschikt voor alle leeftijden!

Dus kom langs en maak kennis met tennis!

Nog vragen? Onze website biedt veel informatie over alle activiteiten, lidmaatschap en tennislessen: www.tvmildameo.nl

 

Schijnbare stilte rond gaswinning Heerenveen

20180320 Schijnbare stilte rond gaswinning Heerenveen

Er wordt de laatste tijd weinig gesproken tussen de partijen rond de gaswinning.

  • Fokke Jansma, het aanspreekpunt van Vermilion,voor veel mensen, bleek per 1 januari met de noorderzon vertrokken, dus zonder aankondiging of afscheid, Sinds november is er al geen contact meer geweest met Vermilion ondanks onze verzoeken daartoe.. Ook de gemeente heeft heel lang geen contact gehad met het bedrijf.
  • De gemeente  heeft een eerste aanzet voor een communicatieplan gemaakt. Op 22 maart zal het in het volgend PB/gemeenteoverleg worden besproken. Vermilion heeft beloofd daarbij ook deels aanwezig te zullen zijn.  Heerenveen is bang dat haar bezwaren tegen Nieuwehorne 02 bij Economische zaken geen grond zullen vinden (maar zet tot nu toe gelukkig wel door). Ook voor de nieuwe plannen voor een drievoudige boring bij de ijsbaan van Nijelamer waarvan een onder Heerenveen zit ze op het vinkentouw.
  • we blijven benieuwd naar de inventarisatie door de gemeente van plaatselijke belangen die toch kadootjes aannemen van Vermilion (maar met de mond belijden dat ze achter de acties van Katlijk en Mildam staan).

Ondertussen blijven onze vragen open staan:

  1. Wanneer worden de plannen van Vermilion voor nulmeting van gebouwen voor Langezwaag (lees: De Knipe en Skoatterwâld!) en Nieuwehorne bekend? Voor Langezwaag is het al lang geen nul meer: de putten 01 en 02 zijn al over de helft leeg.
  2. Wat zijn de plannen met Langezwaag 04 zoals laatst in de LC stond?
  3. Wat zijn de verdere plannen van Vermilion voor deze regio op basis van de resultaten van het seismisch onderzoek dat ze vorig jaar hebben gecompleteerd? Vorige maand stond er opeens ook weer een boorplan in de LC voor een proefboring naar drie velden in drie gemeenten, waaronder een in Heerenveen. Waarom lezen wij dat uit de krant?
  4. Wat zijn de plannen met Nieuwehorne 02? Hoeveel gas zit daar en wanneer wordt de leiding naar de compressor onder het Katlijkerschar door aangelegd?

De compressor onder Mildam is de aflopen tijd inwendig ingepakt om het geluidsniveau verder omlaag te brengen. Er hebben tot die tijd meer dan een maand  vier rode zeecontainers voor gestaan (zie de foto) die de hele landschappelijke inpassing danig verstoorden. Ze moesten het extra geluid tegengaan dat de koeling van het regelhuisje produceert. Zodra het weer het toelaat zal het beplantingsplan zoals getekend door Weststellingwerf dit voorjaar voor de installatie worden aangelegd.

Reacties op en vragen over dit gasblog mogen, liefst per mail, naar de schrijver:
Wiebe Nijlunsing, wnijlunsing@gmail.com

 

Kleurrijke Brêge

De Buco’s – buurtcoördinatoren – kwamen hem persoonlijk brengen: de nieuwe Brêge, dorpskrant van Mildam. Verrassend in kleur. Dit vanwege het LF2018 jaar, Leeuwarden/Friesland culturele hoofdstad van Europa. Het is de bedoeling alle 4 nummers van 2018 in kleur uit te brengen. Dat kan worden betaald uit de reserves, al komt daar ooit een eind aan. Tenzij…  de abonnees het zozeer waarderen dat ze per 2019 een bescheiden contributieverhoging accepteren.
O ja: de Buco’s kwamen ook de contributie voor PB ophalen. Die € 10,- van nu is misschien wel wat te bescheiden.

Lopers voor Rollersdag – 23 mei 2018

Op woensdag 23 mei a.s. organiseert de werkgroep Lopers voor Rollers namens Plaatselijk Belang Mildam en Katlijk voor de 16e keer een ontmoetingsdag voor (oud-)inwoners van Katlijk en Mildam die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten.

Dit jaar is organiseren wij deze dag vanuit het gebouw van het Fryske Gea aan de Schoterlandseweg in Katlijk. Het programma ziet er globaal als volgt uit:

-Tussen 10.00 uur en 10.30 uur wordt de deelnemers verwacht in het gebouw van Het Fryske Gea aan de Schoterlandseweg in Katlijk. Hier drinken hier eerst een kopje thee of koffie met elkaar, natuurlijk met iets lekkers erbij.
-Om ongeveer 11.00 uur start een wandeling door de mooie omgeving. Dhr. Klaas Zoetendal zal ons weer van alles vertellen over de prachtige natuur in onze omgeving.
-Om ongeveer 12.30 uur zijn we eer terug voor een heerlijke lunch, ook in het gebouw van het Fryske Gea.
-Na de lunch gaan we nog een keer naar buiten voor een wandeling.
-Om ongeveer 16.00 uur gaat iedereen weer naar huis.

We hopen weer op een prachtige dag waarbij we van elkaar en de omgeving kunnen genieten.

Werkgroep Lopers voor Rollers.

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Het bestuur van Plaatselijk Belang Mildam nodigt u uit voor de jaarvergadering op maandag 9 april; aanvang 19.30 uur.
De (concept)notulen van de jaarvergadering 2017 kunt u hier lezen.

Open Dag Tjongerschool

Op woensdag 21 maart houdt de Tjongerschool in Mildam een open dag. De Tjongerschool is een van de weinige openbare basisscholen in het buitengebied van Heerenveen die groeit. De onlangs geopende BSO van de Torteltuin binnen de Tjongerschool is tijdens de open dag ook te bekijken. Daarnaast zal schoolschrijfster Kate Schlingemann een workshop van 11.00 tot 12.00 uur verzorgen voor ouders en andere belangstellenden. belangstellenden belangstellenden.

De Tjongerschool heeft een belangrijke functie in Mildam en omliggende dorpen. De school nodigt daarom van harte ouders van nieuwe leerlingen en andere belangstellenden uit voor de open dag. Ouders van de huidige leerlingen van de school kunnen tussen 10.30 en 11.00 uur in de klas van hun eigen kind een kijkje komen nemen. Ook zal er iemand van BSO de Torteltuin aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.
De open dag start om 8.30 uur en is 12.00 uur afgelopen.

 

 

NL DOET 2018

Handen uit de mouwen in Mildam.
Iedereen super bedankt voor de inzet! Trots op onze dorpsgenoten.
Voor meer foto’s klik hier

 

Top