Gaswinning

Er is weer veel gebeurd aan het gasfront en tegelijk heel weinig. Op een (willekeurige) rij:
• Nieuwehorne: Heerenveen heeft voor de rechtbank een slag verloren in haar weigering om mee te werken aan de verdere opbouw van de winplek en de leiding naar Mildam. Ze moet nu voor 1 juni verdere uitleg geven waarom ze niet wil meewerken. Een nieuwe omgevingsvisie kan daarbij helpen maar die is er nog niet.

• Langezwaag: de winning ligt stil omdat de leidingdruk vanaf het compressorstation het onmogelijk maakt gas af te voeren. Er zal nu een oude compressor vanaf Slootdorp worden aangevoerd en geplaatst bij de drie putten in LZG zodat de zaak weer op gang komt. De dit najaar ingediende ingediende zienswijze van de gemeente (stoppen zolang er geen schaderegeling is) is nog in behandeling.

• Op 6 dec ben ik naar Wolvega geweest. In de raadszaal was een voorlichting van Economische zaken en het Staatstoezicht op de mijnen (SodM) over de plannen met Rottum (1, 2 en 3). Het blijkt dat Rottum West ca 250 tot 650 miljoen kuub bevat, midden 51 en oost (ongeveer bij de zandwinput waar de nieuwjaarswandeling 13 januari heen gaat) 350 miljoen: vergelijkbaar met Nieuwehorne en veel minder dan ik vooraf had gedacht. Men verwacht anderhalve cm bodemdaling. Vermilion heeft ons het winningsplan nooit ter inzage gegeven dus dat waren nieuwe cijfers. In 2020 is de eerste proefboring gepland. De raad van Weststellingwerf was er ook en die leek een beetje te ontwaken nu de plannen zo dichtbij kwamen. De EZK en SodM mensen moesten nog weer met de trein naar Den Haag dus de avond was half tien afgelopen. Je voelt je dan echt een wingewest.

• Vermilion heeft een begin gemaakt met de informatievoorziening op haar website . Er is een interactief kaartje met de pijplijn naar Garijp en daarop gele stipjes met winplekken die je aan kunt klikken. De compressor is een zwart driehoekje. Het is een mager beginnetje. De laatste maand is er niets bijgekomen.

• Er is een commissie mijnbouwschade in de maak die voor de kleine velden de schademelding en afwikkeling moet gaan regelen. Wel gek dat dat nu pas komt nu de winning al druk op gang is. En ook gek dat dat een landelijk loket is en niet bij ons in de buurt. Discussie is nog gaande over de nulmeting gebouwen: de bouwkundige (voor)opname. Vermilion heeft een bureautje Thorbecke ingehuurd die nogal krasse plannen heeft: huizen jonger dan 70 jr vallen overal buiten. Zie de ppt van Diever  of op de website van Vermilion. Maar op 18 dec gaat Vermilion aan de gezamenlijke Plaatselijke Belangen in Heerenveen haar plannen uitleggen.

• Op 13 dec was in Groningen een demonstratie over het kleine velden beleid bij de hoorzitting voor Vermilion bij de rechtbank daar over de Nijbeets plannen waar Opsterland zo tegen is. Het heeft het voorblad van de LC gehaald. De SP tomatensoep was lekker in de kou. Maar ik ben meer een kritisch volger dan een actievoerder.

Wiebe Nijlunsing 16.12.2018

Reconstructie Mildam Noord komt dichterbij

De raad van Heerenveen heeft een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor de herstrating van Mildam Noord, zowel de klinkers als de tegels. Het werk zal na de zomer beginnen. Het asfalt in de Molenlaan en op de parkeerplaats van de Wissel blijft liggen en ook de riolen zijn nog goed. Ondertussen zijn we met een werkgroep al een tijdje bezig om de wensen van het dorp zo goed mogelijk mee te nemen. Laatst was er een avond in de Hof van Schoterland waarop 7 mensen van de gemeente met de 15 werkgroepleden samen wenskaarten tekende: elke straat kreeg een grote plattegrond waarop ieder met viltstift mocht tekenen of schrijven wat verbeterd kon worden. Er verschenen plateaus, drempels, inhammen, bomen, wadi’s en meer. Dit alles zal door de gemeente tot één tekening worden samengevoegd die eind januari weer in het dorp besproken zal worden. Bij instemming wordt dat het uitvoeringsplan. Houd dus de website in de gaten voor de datum! Mail PB als u hier vragen over hebt.

Onze kerstboom staat weer

Het is u vast al opgevallen: Plaatselijk Belang heeft de kerstboom weer geplaatst en aangezet. De boom die we vorig jaar in gebruik hadden genomen bevalt zo goed dat we hem precies zo weer hebben opgebouwd. Het ald tsjerkje waar we de stroom van krijgen heeft haar kerstverlichting er nu ook op aangepast. Het is een mooi tegenwicht tegenover de uitbundige versiering van Trienke Reitsma vinden we. U ook?

Midwintermarkt Katlijk

Dit jaar wordt de midwintermarkt op zaterdag 29 december gehouden van 13.00 tot 17.00 uur. Bij de Thomastsjerke, op het kerkplein staan weer diverse standhouders met hun producten. Het geheel wordt opgeluisterd met muziek. En natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten met een hapje en een drankje.

Sint Thomasluiden
Bekwame klokkenluiders zullen ook tijdens de markt weer laten zien en horen hoe de twee klokken gelijktijdig geluid behoren te worden. En u mag het natuurlijk ook zelf proberen!Deze traditie staat bekend als het Sint Thomasluiden. Het Sint Thomasluiden is een oud volksgebruik. Vroeger was dit gebruik in grote delen van Friesland erg populair. Nu wordt deze traditie alleen nog in stand gehouden in de twee dorpen Katlijk en Oudehorne.
Komt u ook gezellig langs op zaterdag 29 december tussen 13.00 en 17.00 uur?

Nieuwjaarsinloop 2019

Het bestuur van Plaatselijk Belang Mildam nodigt inwoners uit voor de Nieuwjaarsinloop op 13 januari.

Kap bomen rand Puntersbosje Wissel- Van Aylvalaan

Zoals afgesproken op de buurtbijeenkomst op 12 juli jl. over de toekomst van het Puntersbosje, zou de gemeente contact opnemen met Groener Mildam zodra er plannen zijn voor de kap van bomen in dit bosje.

Kap bomen aan de rand
De gemeente wil graag komende winter en vóór de herbestrating volgend jaar een aantal overhangende bomen aan de rand van het bosje, die een gevaar voor de huizen kunnen gaan vormen, kappen.

Overleg gemeente – vertegenwoordiging omwonenden
Daarop is door Groener Mildam een bijeenkomst op locatie georganiseerd op woensdagochtend 5 december voor overleg tussen Hanneke Huisman en Hendrik Kromkamp van de gemeente Heerenveen en enkele omwonenden over welke bomen gekapt mogen worden en welke niet.

Gele stip
Men was het vrij snel met elkaar eens en in een rondgang om het bosje zijn een aantal bomen gemerkt met een gele stip. Deze bomen zullen komende winter gekapt gaan worden.

Er is besloten om eerst te kijken welk beeld deze kap aan de randen voor het bosje geeft, voor in een tweede fase besloten wordt of er bomen die meer in het midden staan, moeten worden gekapt om weer een mooi en verzorgd bosje te creëren met een goede gelaagdheid van ondergroei en bomen.

Tevens is besloten om de grasstrook aan de oostkant (zonder bomen) te laten verschralen en alleen de buitenste strook komend seizoen te maaien. Brandnetels kunnen eventueel worden uitgetrokken. Misschien kunnen er bollen geplant worden, maar dit wordt meegenomen in het herbestratingsplan voor de Wissel.

Yvonne Meesters,
Namens Groener Mildam

Goed (te) zien!

Voor automobilisten staan er waarschuwingsborden langs de weg die attenderen op het belang van goeie verlichting. Dat geldt minstens zo hard voor fietsers. Onze wijkagent Peter van Harten helpt een handje: in dit donkere jaargetij gaat de politie weer controleren op het niet voeren van fietsverlichting. Zorg dat u zichtbaar bent in het donker!

Persoonsgegevens veilig bij PB

Sinds mei dit jaar is de AVG van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Doel is te voorkomen dat uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer e.d.) door derden gebruikt worden voor doeleinden, waarvoor ze geen toestemming aan u hebben gevraagd.

Wat doet PB met de ledengegevens? Het bestuur heeft privacy beleid geformuleerd, een handleiding waar het zich aan zal houden. Hier vindt u onze privacy verklaring.

Bestuursvergaderingen Plaatselijk Belang zijn openbaar

Wilt u als toehoorder eens een PB bestuursvergadering bijwonen? Dat kan! Wilt u zelf iets inbrengen dan is het handig dit vooraf te melden, zodat er ‘inlooptijd’ gereserveerd kan worden als eerste agendapunt. Er wordt in principe op de 2e maandag van de maand vergaderd van 19:30 – uiterlijk 22:00 uur, doorgaans in de Tjongerschool.
Voor de vergaderdata raadpleeg de dorpsagenda.

Wintermarkt Mildam

Op zaterdag 24 november is er Wintermarkt in Mildam. Kom kijken op allerlei locaties, waar zo’n 50 stands van 10 tot 17 uur klaarstaan voor wie iets bijzonders – of gezelligheid – zoekt. Het aanbod varieert van brokante, kunst, kleding en woonaccessoires tot boeken, creatieve hebbedingetjes en lekkere hapjes. De gratis pendeldienst per huifkar van Mildam naar De Geele Bosch en terug wordt wegens succes geprolongeerd. Ook daar zijn veel stands en ook workshops voor kinderen van 3-93. De wintermarkt wordt bovendien een lust voor het oor: tussen 12 en 14 uur treedt een koor op en lopen muzikanten met trekzak langs de locaties, terwijl een draaiorgel een rondje rijdt en ook de kinderen van de Tjongerschool zich laten horen.

Zoekt u nog iets unieks voor de naderende feestdagen?  Graag tot zaterdag de 24e!

 

Top