Terugblik 4 mei herdenking

Zaterdagavond 4 mei vond onder veel belangstelling weer de jaarlijkse dodenherdenking in Katlijk plaats. Ook dit jaar weer georganiseerd door de plaatselijk belangen van Katlijk en Mildam.
Voorzitter Harm Wierda van PB Katlijk verzorgde het welkomstwoord en er was muziek van Hester en Femke. Drie leerlingen van de Tjongerschool droegen hun eigen gedichten voor en Frans Bouwers stond stil bij onderdrukking en vrijheid door de jaren heen.
De avond werd afgesloten met een bloemlegging bij de graven van René Bol en Sjoerd Stoker.


Op 4 mei herdenking kunt u een uitgebreide terugblik vinden.

Lopers voor rollers 12 juni 2019

Senioren zien ze vliegen!

De jaarlijkse dagreis voor alle 55+’ers uit Katlijk en Mildam op donderdag 9 mei ziet er weer spannend uit! Om half 10 vertrekt een bus van Dalstra vanaf Hof van Schoterland naar

Seniorenochtend is maandelijks in het Trefpunt, en jaarlijks is er het soosreisje
Lees meer ›

Zwemmen op eigen risico

De strandwacht had er nog zo voor gewaarschuwd: niet oververhit in koud buitenwater springen! Maar als Pasen en Pinksteren toch op één dag kunnen vallen, is niets onmogelijk. Lara van net 7 – maar wel met 3 zwemdiploma’s – sprong lekker tóch in de Tjonger. “Helemaal niet koud hoor”, bibberde de jonge campinggast van De Geele Bosch. Haar ouders hielden het bij een veilige huifkartocht. We schrijven 21 april 2019, 24 graden in de zon en een watertemperatuur van 14 graden.

 

Wie wil de nieuwe plasticscheider van Omrin in Heerenveen eens bekijken?

Sinds begin dit jaar is een nieuwe scheidingsinstallatie in gebruik voor het grijs afval in de gemeente Heerenveen. Wethouder Jaap van Veen heeft op onze jaarvergadering aangeboden daar een excursie heen te maken om een en ander zelf te zien en te ervaren. Het plastic is zo schoon dat IKEA er weer spullen van kan maken. Belangstellenden kunnen zich opgeven via onderstaand contactformulier. Datum en uitnodiging volgen na opgave. Klik hier voor meer informatie

Omrin excursie

Lees meer ›

Koningsdag; vrijmarkt & Mildam Zaait

Zo langzamerhand een traditie; vrijmarkt in combinatie met Mildam zaait op Koningsdag op het parkeerterrein aan de Wissel.

 

Muziekliefhebbers in Mildam

Achter iedere voordeur van Mildam zit een verhaal. In B&B ’t Boekehaagje aan de Schoterlandseweg zit dan ook nog eens muziek. Op 7 april was er weer een huiskamerconcert in huis en tuin. De Heerenveense Courant kwam mee luisteren en zette het op hun site.

Steek de vlag uit op 12 april!

Ruim 70 jaar geleden – om precies te zijn: 74 jaar – hielden de Mildammers begin april de adem in. Wanneer zouden de geallieerden ons dorp bereiken en bevrijden? Ze rukten op vanuit het zuiden

Lees meer ›

Uitnodiging Jaarvergadering 16 april

——————————————————————————————————————————–

Uitnodiging Jaarvergadering Plaatselijk Belang Mildam
Dinsdag 16 april 2019
Hof van Schoterland te Mildam

Let op: aanvang 19.30 uur

1. Opening en vaststellen van de agenda

2. Verenigingszaken:
•   Notulen Jaarvergadering 2018
•   Verslag van de penningmeester over het jaar 2018
o  Voorstel verhoging contributie van € 10 naar € 12 per jaar
•   Verslag van de kascommissie
•   Benoeming nieuwe kascommissie
o  Aftredend: Nanne Kroes en Jan Koopman
o  Herkiesbaar: Jan Koopman
•   Bestuursverkiezing
o  Aftredend en niet herkiesbaar: Alie Rusch en Yvonne de Jong
o  Aftredend en herkiesbaar: Jeroen van der Veur

Het bestuur stelt voor Herman Miedema, Claudia Nijdam en Sies Siebenga te benoemen en Jeroen van der Veur te herbenoemen

3. Mildam: de stand van zaken.
Aansluitend: wethouder de heer J. van Veen

4. Pauze

5. Mildam: van Visie naar Actie

6. Rondvraag

7. Sluiting

De notulen kunt u hier raadplegen  en worden in de vergadering op de tafels gelegd.
Het financieel verslag wordt ter vergadering verstrekt.

———————————————————————————————————————————

Enquête energietransitie Gemeente Heerenveen

De gemeente Heerenveen wil ook graag weten of u behoefte heeft aan informatie en advies over de energietransitie en hoe u dat het liefst georganiseerd ziet. Als gemeente willen we onze inwoners en ondernemers namelijk graag ondersteunen bij de energietransitie. Wij hebben adviesbureau Noordtij gevraagd om dat uit te zoeken.

Wat betekent de energietransitie voor u? Waar vindt u informatie?
In de toekomst moet iedereen in Nederland overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. We noemen dit de energietransitie. De energietransitie geldt ook voor inwoners en ondernemers in gemeente Heerenveen en heeft gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit. Maar wat betekent het en hoe doe je dit? Wat zijn logische stappen?

We hebben een digitale vragenlijst gemaakt waarin u aan kunt geven wat uw ideeën zijn. Er is een vragenlijst voor inwoners en één voor ondernemers. Beide vragenlijsten zijn tot 8 april te vinden via onze website. Invullen kost slechts 10 tot 15 minuten en de vragenlijsten zijn anoniem. www.heerenveen.nl/vragenlijstenergie

Top