Dorpsvisie Mildam 2015 – 2025

 
Naar een duurzamere, bedrijvige, levendige, groen(er)e mienskip.

Inleiding

Mildam is gelegen aan de Tjonger, aan de zuidkant van het landgoederenlandschap Oranjewoud, dichtbij de A32, de A7 en Intercitystation Heerenveen.  De afwisseling van het parkachtige boslandschap aan de noordzijde en het open weidegebied van Weststellingwerf pal ten zuiden van de Tjonger samen met de uitstekende bereikbaarheid maken het tot een aantrekkelijke woonomgeving. Een aantal voorzieningen trekt veel publiek naar het dorp: Restaurant en partycentrum Hof van Schoterland, Galerie het Âlde Tsjerkje en de tegenoverliggende bloemenwinkel van Trienke Reitsma, de Ecokathedraal (met naar schatting 10.000 bezoekers per jaar) en het bloeiend verenigingsleven. Vooral bij de Jeu de boule groep en de damvereniging wonen de meeste leden (ver) buiten het dorp. Er is een uitgebreid sportcomplex met voetbal, tennis, jeu de boule, een ijsbaan en meer en een basisschool. Omgekeerd profiteert het dorp ook van het intercitystation, schaatsbaan Thialf en het Abe Lenstra stadion van SC Heerenveen (en ziekenhuis Tjongerschans) die vrijwel om de hoek liggen.

Als knelpunten ervaren de inwoners de demografische ontwikkelingen, toenemende individualisering en het onder druk staan van een aantal voorzieningen, vooral de sportverenigingen. Anderzijds ontstaan door nieuwe mogelijkheden van informatie en communicatie en toegenomen mobiliteit samen met invulling van de participatiemaatschappij en de “mienskip” gedachte ook talrijke kansen.

De ambitie van het dorp is om het huidige voorzieningen niveau zo goed mogelijk te behouden door kwaliteit en efficiëntie te verbeteren en de gebruikers daarin mee te nemen maar ook door promotie in de wijdere omgeving en communicatie via sociale media en tegelijk actief te zoeken naar nieuwe vormen van wederzijdse ondersteuning.  Doarpshelp wordt daarbij gezien als een goed voorbeeld.
Groei van inwoners is daarbij geen expliciet doel, maar een beperkte toename van het woningaanbod kan het aantal inwoners op peil houden, tevens dragen meer bedrijvigheid en een beter demografisch profiel daar aan bij.

Deze dorpsvisie verschilt van de vorige: ditmaal is een splitsing aangebracht tussen het visie-deel met daarin de richting per thema voor 2025, welke eigen sturing daarin mogelijk is en wat het gewenste beeld (de “droom”) is voor 2025.  Tegelijk realiseren we ons dat er dorps-overstijgende, om niet te zeggen globale invloeden zijn zoals duurzaamheid, individualisering, demografie, ICT, mobiliteit etc op de huidige situatie.

Daarnaast is het de bedoeling periodiek een dorpsagenda te maken die als een soort jaarplan fungeert voor de themagroepen. Per onderwerp wordt daar een aantal actiepunten benoemd met het gewenste resultaat in de planperiode om die droom een stapje dichterbij te brengen. Leidraad daarbij kan zijn hoe groot de behoefte is (en de animo en middelen om er zelf mee aan de slag te gaan).

Hoe gaan we het doen?

Onze koning sprak in oktober 2015  in China: In Nederland luistert het bestuur naar de burgers, en bouwt verder op initiatieven die in de maatschappij worden genomen. We noemen dat wel een participatiemaatschappij. Dat lijkt ons een goed uitgangspunt.  We willen het graag als dorp zelf doen. Daarvoor vragen we expliciet bij de start aan de gemeente Heerenveen de bereidheid om samen deze weg in te gaan. Hierbij sluiten we aan bij het Heerenveens Manifest Eigen Kracht Aanpak zoals in sept 2015  is vastgesteld en gepubliceerd door de gemeente (zie bijlage). Een citaat: We zoeken eerst de verbinding met alle belanghebbenden en weten wat ze willen en kunnen. We proberen alle informatie en kennis duidelijk, eenvoudig en in alle openheid te delen en uit te wisselen. Waar nodig ondersteunen we met extra kennis en kunde. Als we klaar zijn delen we de resultaten en leren we van de gemaakte fouten”. Zo mogelijk willen we aansluiten bij het proces van Democratische vernieuwing zoals opgestart door het ministerie van Binnenlandse zaken. In Mildam fungeert het bestuur van Plaatselijk Belang als schakelpunt tussen de vier themagroepen (voor ideevorming en realisatie) en de gemeente (B&W, raad, ambtelijk apparaat) wat betreft gezamenlijke planvorming. Waar mogelijk en gewenst vindt afstemming plaats met andere betrokkenen: gebiedsbeheerders (SBB, IFG, landgoedeigenaren), telecompartijen (Vodafone, KPN, Ziggo), thuiszorg, provincie, waterschap maar ook Doarpswurk die ons al zo ver op weg heeft geholpen etc.

Naar een duurzamere, bedrijvige, levendige, groen(er)e mienskip.

Door de themagroepen geformuleerde dromen:

“Het is 2025 en…. “

Op z’n Mildams/Mienskip:  In Mildam staat menselijkheid voorop. We vormen met elkaar een bruisende gemeenschap, waarin ieder individu gezien wordt in zijn talenten en een bijdrage levert aan het geheel.

Wonen/verkeer/veiligheid
.. het woningbestand in Mildam is in toenemende mate  gevarieerd, levensloopbestendig en duurzaam; zowel jong als oud kan hier op een aangename en veilige manier leven, wonen en werken in een omgeving waarin overlast van onder andere verkeer steeds meer wordt teruggedrongen.

Groener Mildam; Omgeving/Natuur/Toerisme/Recreatie
De bewoners van Mildam leven in harmonie met de natuur en zijn zoveel mogelijk zelfvoorzienend met betrekking tot energie en voedsel. Maar dat niet alleen, we genieten er van zetten ons er voor in. (Samen zorgen voor duurzame voorzieningen )

Voorzieningen en cultuur voor de jeugd
Er is een centrale plaats waar alle activiteiten plaats kunnen vinden
Er zijn heldere kaders geschapen waar iedereen zijn eigen interesses en ideeën kan ontplooien en ontwikkelen en realiseren samen met Katlijk.
Er vinden voldoende jeugdactiviteiten plaats en er is ruimte om deze activiteiten verder te ontplooien mede ontwikkeld door de jeugd samen met Katlijk.
Sportvoorzieningen blijven op peil voor iedereen.

Voorzieningen en cultuur voor ouderen
Inmiddels wordt er samengewerkt met gelijkwaardige inbreng van jong en oud. Iedereen kan meepraten en mee beslissen. Iedereen voelt zich verantwoordelijk.
Zelfstandig kunnen blijven wonen voor ouderen en deel kunnen blijven nemen aan de gemeenschap en alle voorzieningen die daarvoor aanwezig zijn. En een nieuw te ontwikkelen woonvorm.

 

Heerenveens manifest eigen kracht aanpak

De samenleving verandert en de gemeente verandert mee. De tijd dat alles vanuit het gemeentehuis werd bepaald is voorbij. Dat is wennen voor zowel de bestuurder, de ambtenaar maar ook voor de burger. Het is niet meer de ander die het voor je regelt, maar je kunt, mag en moet het weer op eigen kracht doen.

Eigen kracht inspanning

Bij deze eigen kracht inspanning hoort een andere manier van samenwerken tussen de bestuurder, ambtenaar en burger.

De 7 belangrijkste uitgangspunten van deze andere samenwerking zijn:

1                    Begin bij de vraag (waarom) en niet bij de oplossing (hoe en wat).

2                    Ga uit van de creativiteit, kennis en kunde van mensen (we zijn allemaal deskundig)

3                    Zoek samenwerking vanuit gedeeld eigen belang, trots en/of passie (als alle neuzen dezelfde kant op staan kunnen we aan de slag)

4                    Betrek aan de voorkant alle partijen erbij ( probeer niemand te vergeten, daar krijg je later last van)

5                    Durf te denken in lange termijn, denk niet alleen aan korte termijn gewin (een weg van duizend mijl begint met één enkele stap, maar gaat wel verder …)

6                    Zoek de menselijke maat en persoonlijke aandacht (wat je zaait dat ga je oogsten).

7                    Deel waar het goed gaat, vier de successen en leer van de fouten (“doen” is het nieuwe leren)

Met deze uitgangspunten kiezen we een andere weg tot resultaat. We zoeken eerst de verbinding met alle belanghebbenden en weten wat ze willen en kunnen. We proberen alle informatie en kennis duidelijk, eenvoudig en in alle openheid te delen en uit te wisselen. Waar nodig ondersteunen we met extra kennis en kunde. Als we klaar zijn delen we de resultaten en leren we van de gemaakte fouten.

Verschil mag er zijn

Er is geen geval gelijk. We hebben steeds te maken met andere vraagstukken, andere initiatieven, andere deelnemers en andere belangen. We bepalen samen de uitkomst door de samenwerking van de deelnemers. Hierdoor ontstaan verschillen in uitkomsten in tijd en plaats en resultaat.

Wennen en leren

De samenwerking tussen burgers, politici en ambtenaren verandert. Alle verandering is lastig en gaat niet vanzelf. Het is voor iedereen wennen en leren en daar moeten we elkaar mee helpen en elkaar de ruimte voor geven.

Dit manifest is het resultaat van de Eigen Kracht manifestatie van 25 november 2014 in Thialf Heerenveen.