21 april 2017 Opnieuw bodemverontreiniging bij Mildam

20170420 Opnieuw bodemverontreiniging bij Mildam

 Bij watermonsters uit de sloten rond de geplande compressor onder Mildam aan de Tjonger is opnieuw verontreiniging vastgesteld met olie, glycol en meer. Er zal nu zo snel mogelijk en nog voordat de compressor wordt gebouwd 500 m3 grond worden afgevoerd naar een verwerker. In bijgaand stuk staan de details; 15-04-2017 Factsheet Mildam Remediation (3)

 PB Mildam is stomverbaasd en ook nogal ontstemd over deze nieuwe verontreinging. Het roept weer heel wat vragen op:

1. Wat was de aanleiding voor de bemonstering in december: was dat gepland als slot van het opruimwerk of was dat de voorbereiding van de compressor werken?

2. Is die verontreiniging a. achtergebleven bij het opruimwerk of is er b. een nieuwe bron?

3. Indien a: waarom is dat niet ontdekt in de eerste ronde? De rapportage was toen heel juichend: het was degelijk aangepakt en er was goed gesaneerd.  Indien b: wat is er nu weer aan de hand?

4. Er staat dat dit opruimwerk gebeurt voordat het compressorwerk start. Het tijdschema loopt het hele jaar door tot 2018. Begint daarna het compressorwerk?

5. Er wordt nu al wel een sleuf gegraven vanaf het transformatorhokje naar de locatie. Is die stroomkabel ook nodig voor de sanering?

Zowel vanuit de gemeente (wethouder Siebenga) als vanuit Vermilion is ons inmiddels gevraagd toch weer aan tafel te komen, omdat ook de andere partijen de kritische opstelling wel als constructief hebben ervaren. Zowel Harm Wierda als ondergetekende zullen derhalve met beide partijen weer een afspraak maken. Ook onze PBs zouden voortzetting van de gesprekken wel op prijs stellen. Afhankelijk van de uitkomst plannen we vervolgens wat ons te doen staat.

Reactie Vermilion:

Wat betreft jullie stomme verbazing en ontstemdheid wil ik zeggen dat ik ook onaangenaam verrast was toen ik hiermee werd geconfronteerd. Dit maakt de huidige situatie niet anders, maar ik kan me je gevoel hierover voorstellen.

De bemonstering van december heeft een tweeledig doel gehad. N.a.v. de calamiteit en de toekomstige activiteiten is de locatie opgenomen in het systeem van grondwatermonitoring dat wij voor al onze operaties uitvoeren. Hiervoor bestond nog geen wettelijke verplichting voor Mildam, maar wij hebben de locatie hier nu wel in opgenomen.

Het is geen nieuwe bron, maar tijdens de saneringswerkzaamheden is een verspreidingsroute naar het grondwater niet opgemerkt. De huidige verklaring is dat tijdens de calamiteit vermoedelijk langs deze route (langs de leidingen) verontreiniging naar het grondwater gelekt is. Tijdens de sanering is door de milieukundige begeleiders geen aanleiding gezien om te veronderstellen dat deze verspreiding zou zijn opgetreden. Deze veronderstelling is destijds ook gebaseerd op monstername ter plaatse. Tijdens de sanering zullen we er zeer waarschijnlijk achter komen wat de werkelijke oorzaak is. Feit blijft dat we nu geconfronteerd zijn met een restverontreiniging en dat we deze z.s.m. willen opruimen.

De tijdlijn voor de grondwatersanering loopt door tot eind 2018. Deze grondwatersanering kan gewoon doorlopen als de locatie is ingericht en in werking is. Het onttrekkingssysteem hiervoor wordt aangelegd tijdens de ontgraving.

Inmiddels is de vergunning voor de compressor verleend (deze week). De werkzaamheden hiervoor worden nu aansluitend aan de sanering uitgevoerd. De huidige werkzaamheden voor de stroomkabel  worden uitgevoerd in opdracht van Liander naar aanleiding van ons verzoek om aansluiting. Ik ga er van uit dat de grondwateronttrekking gebruik zal maken van stroom die op dat moment door deze kabel ook beschikbaar is.

F.Jansma, Vermilion