Bijeenkomst de Wissel herinrichting Mildam Noord

Zaterdag 20 oktober jl. zijn zo’n 20 bewoners van de Wissel bijeen geweest om gezamenlijk hun wensen en ideeën aan te dragen en uit te wisselen over de herinrichting van Mildam Noord en dan met name over de Wissel. Er is onder meer gesproken over verkeers-remmende maatregelen, het Puntersbosje,
de inrichting van trottoirs en straatverlichting. De ideeën zijn gebundeld door de coördinatoren die namens de Wissel in de werkgroep aanbevelingen zitting hebben. Deze werkgroep overlegt de komende maanden met de gemeente Heerenveen over de herinrichting van Mildam Noord.
Meer informatie over dit onderwerp staat op de website www.maakhet.nl