Blog: 2 maart 2017

Gaswinning opeens volop in de belangstelling bij de gemeente
Nu blijkt dat er al een tijdje gas gewonnen wordt onder Skoatterwâld en IBF/De Kavels vanuit Langezwaag staat gaswinning opeens op de gemeentelijke politieke agenda. De raad heeft er over gediscussieerd naar aanleiding van CDA vragen, de gemeente heeft EZ gevraagd de winning te stoppen omdat er geen geldig winningsplan is, de gemeente wil graag de nulmeting gebouwen ook voor Langezwaag laten gelden en ze wil nu aanschuiven bij het periodiek overleg dat de Plaatselijke belangen al enige tijd hebben met Vermilion. Ook heeft de gemeente nu een eigen website over de gaswinning geopend  met veel extra stukken op https://www.heerenveen.nl/actueel/gaswinning-onder-heerenveen/ en een mailadres: gaswinning@heerenveen.nl Er komen voorlichtingsbijeenkomsten voor kavelkopers in Skoatterwâld en een grote bijeenkomst op 23 maart onder het stadion.

Ook in de pers is het onderwerp nu terug te vinden, bv in de LC http://www.lc.nl/friesland/Gasboring-Heerenveen-gaat-door-22026614.html en in SA! Het is wel bijzonder het verschil te zien tussen het gemeentelijk standpunt op http://sa24.nl/artikel/4685-heerenveen-werkt-mee-aan-gaswinning.html en het jongste stuk: http://sa24.nl/artikel/6133-volop-onduidelijkheid-over-gaswinning.html. Ook Lutz Jacobi laat zich niet onbetuigd, zij stelde op de valreep nog een aantal pittige vragen aan de minister:

2017Z03378

Vragen van de leden Jacobi en Jan Vos (beiden PvdA) aan de Minister van Economische Zaken over illegale gaswinning in Heerenveen (ingezonden 28 februari 2017).

Vraag 1
Bent u op de hoogte van illegale gaswinning onder de wijk Skoatterwâld en onder het bedrijvenpark IBF/De Kavels in Heerenveen1?

Vraag 2
Klopt het dat daar gas gewonnen wordt zonder goedgekeurd winningsplan, dat verplicht is op basis van art. 34 van de Mijnbouwwet? Zo ja, hoe kan dit, want er moet toch altijd een door de Minister goedgekeurd winningsplan zijn om gas te kunnen winnen? En zo ja, waarom wordt er dan gas gewonnen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Waarom is het adviesrecht van de gemeente Heerenveen doorkruist?

Vraag 5
Waarom heeft het mijnbouwbedrijf Vermillion de gemeente Heerenveen niet geïnformeerd?

Vraag 6
Waarom is er nog geen nul-meting voor woningen en bedrijven gedaan, zoals in Nieuwehorne?

Vraag 7
Kunt u bevorderen dat Vermillion en het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) aanwezig zullen zijn bij informatiebijeenkomsten?

Vraag 8
Kunt u, zolang er geen juiste juridische basis is voor gaswinning, deze gaswinning onmiddellijk laten stoppen?

Als MONK (Mildam, Oude/Nieuwehorne, Katlijk) hebben we een aanvullende mail gezonden aan de raad. Op 6 maart is er een commissie vergadering ROM waarop we zullen inspreken. Daarop komen de volgende vragen aan de orde:

Wat betekent het Mits in ja, mits? Met andere woorden: wat zijn de voorwaarden (Communicatieplan, nulmeting, schadeafwikkeling): is dat een piepsysteem of gaat de gemeente vanaf nu proactiever aan de slag? Wat houdt dat concreet in?
Vindt de raad het van belang het mandaat voor de gaswinning terug te vragen van B&W?
Ligt het in het geval van Langezwaag niet voor de hand als gemeente ook de samenwerking met Opsterland te zoeken hoewel die tegen gaswinning is?
Zou eigenlijk de CBAF ook niet door de gemeente moeten worden benaderd?Over de samenstelling van de commissie (zie mijn mail): daar zouden ook particulieren in vertegenwoordigd moeten zijn. Wij voelen ons als PB slecht vertegenwoordigd nu.
Over de nulmetingsplannen nieuwe stijl met het verzoek om de Vermilion voorstellen te mogen inzien voordat deze definitief zijn
Over de openbaarheid van de werkwijze en stukken van de commissie om die onpartijdigheid en onafhankelijkheid ook waar te maken (hoewel ze niet WOB plichtig is)