Blog gaswinning Mildam e.o.

Dit gasblog wordt gepubliceerd op persoonlijke titel van Wiebe Nijlunsing.

20180320 Schijnbare stilte rond gaswinning Heerenveen

Er wordt de laatste tijd weinig gesproken tussen de partijen rond de gaswinning.

 • Fokke Jansma, het aanspreekpunt van Vermilion,voor veel mensen, bleek per 1 januari met de noorderzon vertrokken, dus zonder aankondiging of afscheid, Sinds november is er al geen contact meer geweest met Vermilion ondanks onze verzoeken daartoe.. Ook de gemeente heeft heel lang geen contact gehad met het bedrijf.
 • De gemeente  heeft een eerste aanzet voor een communicatieplan gemaakt. Op 22 maart zal het in het volgend PB/gemeenteoverleg worden besproken. Vermilion heeft beloofd daarbij ook deels aanwezig te zullen zijn.  Heerenveen is bang dat haar bezwaren tegen Nieuwehorne 02 bij Economische zaken geen grond zullen vinden (maar zet tot nu toe gelukkig wel door). Ook voor de nieuwe plannen voor een drievoudige boring bij de ijsbaan van Nijelamer waarvan een onder Heerenveen zit ze op het vinkentouw.
 • we blijven benieuwd naar de inventarisatie door de gemeente van plaatselijke belangen die toch kadootjes aannemen van Vermilion (maar met de mond belijden dat ze achter de acties van Katlijk en Mildam staan).

Ondertussen blijven onze vragen open staan:

 1. Wanneer worden de plannen van Vermilion voor nulmeting van gebouwen voor Langezwaag (lees: De Knipe en Skoatterwâld!) en Nieuwehorne bekend? Voor Langezwaag is het al lang geen nul meer: de putten 01 en 02 zijn al over de helft leeg.
 2. Wat zijn de plannen met Langezwaag 04 zoals laatst in de LC stond?
 3. Wat zijn de verdere plannen van Vermilion voor deze regio op basis van de resultaten van het seismisch onderzoek dat ze vorig jaar hebben gecompleteerd? Vorige maand stond er opeens ook weer een boorplan in de LC voor een proefboring naar drie velden in drie gemeenten, waaronder een in Heerenveen. Waarom lezen wij dat uit de krant?
 4. Wat zijn de plannen met Nieuwehorne 02? Hoeveel gas zit daar en wanneer wordt de leiding naar de compressor onder het Katlijkerschar door aangelegd?

De compressor onder Mildam is de aflopen tijd inwendig ingepakt om het geluidsniveau verder omlaag te brengen. Er hebben tot die tijd meer dan een maand  vier rode zeecontainers voor gestaan (zie de foto) die de hele landschappelijke inpassing danig verstoorden. Ze moesten het extra geluid tegengaan dat de koeling van het regelhuisje produceert. Zodra het weer het toelaat zal het beplantingsplan zoals getekend door Weststellingwerf dit voorjaar voor de installatie worden aangelegd.

Reacties op en vragen over dit gasblog mogen, liefst per mail, naar de schrijver.

Wiebe Nijlunsing, wnijlunsing@gmail.com

20171311 Informatieavond Ministerie EZ over winningsplan Langezwaag 3.

Om iedereen goed te kunnen informeren over het winningsplan Langezwaag heeft het ministerie van EZ  in overleg met de gemeente Heerenveen een datum gekozen waarop een informatieavond voor omwonenden georganiseerd gaat worden. Deze zal plaatsvinden op woensdag 29 november 2017 van 16.00 – 20.00 uur. De locatie van deze informatieavond zal zijn in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen. De opzet van de avond betreft een informatiemarkt met posters van het ministerie van Economische Zaken, TNO en Vermilion. Tevens zullen specialisten aanwezig zijn die vragen kunnen beantwoorden van aanwezigen. De informatieavond is publiekelijk toegankelijk en kent een vrije inloop vanaf 16.00 uur. Vanuit het ministerie is hierover inmiddels contact geweest met PB De Knipe en de wijkraad Skoatterwâld.

20171311 De compressor van Vermilion is klaar.

De compressor aan de Tjonger is sinds kort in bedrijf. Wel is hij iets anders gebouwd dan in de vergunning stond zoals bleek tijdens een bezoekje begin september. De vloer is helaas niet vloeistofdicht. Dat is jammer omdat er al twee keer een forse bodemverontreiniging is opgeruimd. Ook is er geluid te horen vanuit de regelkast naast de compressor. Dit was niet voorzien door Vermilion. Ze gaan nu onderzoeken of dit binnen de beschikbare geluidsruimte past. Ondertussen mag iedereen die iets hoort of opmerkt, dit aan PB melden. Verder is na de bouw de gehele constructie alsnog geschilderd. Er stond tijdelijk een tent over de gehele compressor heen. Het Staatstoezicht op de mijnen is er onlangs op inspectiebezoek geweest en daaruit moet blijken of de gekozen constructie voor hun in orde is.

 

201707Vier excursies naar Boortoren Nieuwehorne Vogelweide: geef u op!

Ondanks de stoere woorden van de gemeenteraad lijkt het er toch van te gaan komen: de beide gasvelden van Nieuwehorne worden verder ontwikkeld en aangesloten. In bijgaand factsheet staan meer details. Er komen ook vier excursies om de booractiviteiten van nabij te bekijken en vragen te stellen. De ervaringen met Langezwaag leerden ons dat dat een prima gelegenheid is om eens met Vermilion in gesprek te gaan. Vermilion schreef ons als PB:
Zoals eerder aangekondigd zullen door Vermilion booractiviteiten worden uitgevoerd op onze locatie Nieuwehorne aan de Vogelweide. Volgens de meest actuele planning zullen deze activiteiten in augustus worden uitgevoerd.
Gedetailleerde informatie is opgenomen in de bijgevoegde  factsheet.

Vanaf ongeveer begin augustus zullen de boortoren en bijbehorende onderdelen worden aangevoerd naar Nieuwehorne. De boring zelf zal ongeveer 1 week later starten, waarna de operatie circa 4 weken in beslag zal nemen, voordat de boorinstallaties weer worden afgevoerd van de locatie. Dit zijn de voorlopige data, een wijziging in het boorprogramma of procedure kunnen de data doorschuiven.
Via  PB Mildam worden belangstellenden uitgenodigd  voor een rondleiding op de locatie tijdens de booractiviteiten. In de bijlage vinden jullie een beschrijving van hetgeen tijdens een rondleiding kan worden verwacht.
Om deze bezoeken mogelijk te maken is altijd afstemming nodig met de leiding van de booroperatie. We hebben met hen afgesproken dat er op de volgende  dagen en tijdstippen de mogelijkheid is om de boorlocatie te bezoeken:

 • Donderdag 10 augustus 15:30 uur en 18:30 uur
 • Donderdag 17 augustus 15:30 uur en 18:30 uur

De rondleiding en uitleg zal naar verwachting circa 1,5 uur duren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelding

De maximale groepsgrootte die we per rondleiding kunnen ontvangen is 10 personen. We willen graag van te voren de groepen ingedeeld hebben.
Hiervoor is het nodig dat deelnemers zich aanmelden voor een rondleiding. Tot uiterlijk vrijdag 4 augustus aanstaande kan men zich aanmelden via aanmelding@vermilionenergy.com   met daarbij aangegeven op welke tijdstippen men niet kan deelnemen.
Bij de aanmelding graag naam, emailadres en telefoonnummer aangeven. De groepen worden door Vermilion ingedeeld en men krijgt bericht voor welke groep men is ingedeeld. Op het door Vermilion aangegeven tijdstip wordt men dan op de locatie verwacht.

Na vrijdag 4 augustus kan men zich niet meer aanmelden voor de rondleidingen. Er is altijd een kans dat een rondleiding door wat voor omstandigheid dan ook komt te vervallen.

20170704 Factsheet Nieuwehorne 2 DEF

20170302 Gaswinning opeens volop in de belangstelling bij de gemeente.
Nu blijkt dat er al een tijdje gas gewonnen wordt onder Skoatterwâld en IBF/De Kavels vanuit Langezwaag staat gaswinning opeens op de gemeentelijke politieke agenda. De raad heeft er over gediscussieerd naar aanleiding van CDA vragen, de gemeente heeft EZ gevraagd de winning te stoppen omdat er geen geldig winningsplan is, de gemeente wil graag de nulmeting gebouwen ook voor Langezwaag laten gelden en ze wil nu aanschuiven bij het periodiek overleg dat de Plaatselijke belangen al enige tijd hebben met Vermilion. Ook heeft de gemeente nu een eigen website over de gaswinning geopend  met veel extra stukken op https://www.heerenveen.nl/actueel/gaswinning-onder-heerenveen/ en een mailadres: gaswinning@heerenveen.nl Er komen voorlichtingsbijeenkomsten voor kavelkopers in Skoatterwâld en een grote bijeenkomst op 23 maart onder het stadion.

Ook in de pers is het onderwerp nu terug te vinden, bv in de LC http://www.lc.nl/friesland/Gasboring-Heerenveen-gaat-door-22026614.html en in SA! Het is wel bijzonder het verschil te zien tussen het gemeentelijk standpunt op http://sa24.nl/artikel/4685-heerenveen-werkt-mee-aan-gaswinning.html en het jongste stuk: http://sa24.nl/artikel/6133-volop-onduidelijkheid-over-gaswinning.html. Ook Lutz Jacobi laat zich niet onbetuigd, zij stelde op de valreep nog een aantal pittige vragen aan de minister:

2017Z03378

Vragen van de leden Jacobi en Jan Vos (beiden PvdA) aan de Minister van Economische Zaken over illegale gaswinning in Heerenveen (ingezonden 28 februari 2017).

Vraag 1
Bent u op de hoogte van illegale gaswinning onder de wijk Skoatterwâld en onder het bedrijvenpark IBF/De Kavels in Heerenveen1?

Vraag 2
Klopt het dat daar gas gewonnen wordt zonder goedgekeurd winningsplan, dat verplicht is op basis van art. 34 van de Mijnbouwwet? Zo ja, hoe kan dit, want er moet toch altijd een door de Minister goedgekeurd winningsplan zijn om gas te kunnen winnen? En zo ja, waarom wordt er dan gas gewonnen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Waarom is het adviesrecht van de gemeente Heerenveen doorkruist?

Vraag 5
Waarom heeft het mijnbouwbedrijf Vermillion de gemeente Heerenveen niet geïnformeerd?

Vraag 6
Waarom is er nog geen nul-meting voor woningen en bedrijven gedaan, zoals in Nieuwehorne?

Vraag 7
Kunt u bevorderen dat Vermillion en het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) aanwezig zullen zijn bij informatiebijeenkomsten?

Vraag 8
Kunt u, zolang er geen juiste juridische basis is voor gaswinning, deze gaswinning onmiddellijk laten stoppen?

Als MONK (Mildam, Oude/Nieuwehorne, Katlijk) hebben we een aanvullende mail gezonden aan de raad. Op 6 maart is er een commissie vergadering ROM waarop we zullen inspreken. Daarop komen de volgende vragen aan de orde:

 1. Wat betekent het Mits in ja, mits? Met andere woorden: wat zijn de voorwaarden (Communicatieplan, nulmeting, schadeafwikkeling): is dat een piepsysteem of gaat de gemeente vanaf nu proactiever aan de slag? Wat houdt dat concreet in?
 2. Vindt de raad het van belang het mandaat voor de gaswinning terug te vragen van B&W?
 3. Ligt het in het geval van Langezwaag niet voor de hand als gemeente ook de samenwerking met Opsterland te zoeken hoewel die tegen gaswinning is?
 4. Zou eigenlijk de CBAF ook niet door de gemeente moeten worden benaderd?
  1. Over de samenstelling van de commissie (zie mijn mail): daar zouden ook particulieren in vertegenwoordigd moeten zijn. Wij voelen ons als PB slecht vertegenwoordigd nu.
  2. Over de nulmetingsplannen nieuwe stijl met het verzoek om de Vermilion voorstellen te mogen inzien voordat deze definitief zijn
  3. Over de openbaarheid van de werkwijze en stukken van de commissie om die onpartijdigheid en onafhankelijkheid ook waar te maken (hoewel ze niet WOB plichtig is)

20170216 De compressorplannen bij Mildam

Vanaf 16 feb liggen de gedetailleerde compressorplannen (42 documenten) ter inzage in het gemeentehuis van Wolvega. MONK heeft ze digitaal rechtstreeks van Vermilion ontvangen. De plek waar nu de pijpjes uit de grond steken wordt verdubbeld in oppervlakte en er komen vier bouwwerken op te staan tot 5 m hoog. Ze blijven er 15 jaar lang zacht zoemend staan. Op 25 november is daar al over bericht in dit weblog. Bijgaand wat foto’s en tekeningen. Wie meer wil mag contact opnemen met ondergetekende. Er kan natuurlijk een zienswijze worden ingediend op dit plan. MONK ziet voorlopig geen mogelijkheid dit te doen al zijn er natuurlijk zorgen over de ruimtelijke inpassing van een 5 m hoog vrijstaand gebouw in de weilanden en over het te verwachten geluid. Positief puntje is wel dat de constructie zo wordt veranderd dat een ongeluk zoals in nov 2015 niet weer te verwachten valt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rode lijnen zijn de gasleidingen, de zwarte lijnen zijn de afstanden tot de dichtstbijzijnde huizen (ca 400 m). De rode cirkels zijn 100 lijnen. Op de gevelwanden wordt max 30 dB verwacht.

20170216 Skoatterwâld in de raad.
Maandagavond was er wat commotie in de raad van Heerenveen. Het haalde zelfs de pers. Het CDA had zes vragen over de gaswinning onder Skoatterwâld en wethouder Siebenga toonde zich onaangenaam verrast dat daar al gas gewonnen werd zonder dat de gemeente van iets wist (pas sinds 19 december). Dat klopte echter niet helemaal: Vermilion heeft al meer dan twee jaar geleden kaartjes gepubliceerd met het gas onder Langezwaag en dus onder De Knipe en Skoatterwâld. Wel klopt het dat de gemeente het winningsplan nog niet in de Staatscourant had gezien

 

 

 

 

 

(uit de voorlichtings ppt voor De Knipe, 25 jan 2015)

Bovendien werd in het raadsdebat niet duidelijk dat voor Langezwaag en Nieuwehorne en verschillende nulmeting wordt gedaan: voor Langezwaag/Skoatterwâld alleen de GPS data, voor Nieuwehorne bovendien een nulmeting onroerend goed.

Maar nu heeft een bewoonster een Facebook pagina aangemaakt tegen de gasboringen:


 

 

 

 

MONK (en dus ook PB Mildam) kiest een andere weg: wij proberen nu de gemeente intensiever te betrekken bij de gaswinning, enerzijds door te vragen aanwezig te zijn bij het maandelijks overleg van MONK met Vermilion, anderzijds door de raad te adviseren het mandaat voor de zeggenschap over de gaswinning terug te vragen van B&W waar het al meer dan een jaar geleden aan was weggegeven. Op 6 maart zullen we een mail hierover aan de gemeente nader toelichten in de commissie Ruimtelijke zaken. De gemeente is inmiddels zelf ook begonnen met informatievoorziening over de gaswinning: https://www.heerenveen.nl/actueel/gaswinning-onder-heerenveen/. Vragen? Mail me! wnijlunsing@gmail.com

 

6 januari 2017 Excursie gasbehandelingsstation Garijp

Vrijdagmiddag 6 januari waren we met een groepje plaatselijke belangen uit de gemeente te gast bij Vermilion in Garijp. Op een complex naast de Fonejachtbrug in het weiland komt het gas aan uit de tien veldjes rond Mildam (1,3 miljoen m3 per dag) en Grou en omgeving (0,2 miljoen m3 per dag). Het was er binnen lekker warm. Maar liefst tien operateurs zijn daar bezig met controle en bijsturing van het proces. Nu het winter is wordt er antivries bijgemengd om geen ijsproppen in de leidingen te krijgen, in De Hoeve wordt het zwavelwaterstof uit het gas daar gefilterd, het wordt met een enorme compressor op druk gebracht (met oordopjes in mochten we door het compressorgebouw lopen). Water en condensaat worden er afgescheiden in grote tanks en afgevoerd. Door koeling tot -21 graden wordt de laatste verontreiniging verwijderd. Het gewonnen gas heeft meestal een calorische waarde die gelijk is aan het Groningse gas dus kan het zo aan de Gasunie worden geleverd. Die geven er nog een geurtje aan. Gasmonsters worden periodiek onderzocht, ook door de ontvangende partij. Als er iets niet klopt kan de mengverhouding uit de velden worden aangepast; desnoods wordt de productie stilgelegd. Vermilion denkt erg na over hoe de restjes energie kunnen worden benut; er wordt soms een hogere tussenlaag in een leeg gasveld ontsloten via de bestaande pijp, in Garijp zou men wel een biogasinstallatie willen op de 12 ha die ze daar hebben, in Noord-Holland wil men wel aardwarmte winnen met de lege gasvelden daar. Het was allemaal veel ambachtelijker dan we hadden verwacht.

 

19december 2016 Gas onder Skoatterwâld wordt nu gewonnen.

Afgelopen zomer is weer naar gas geboord in Langezwaag. In deze derde boring is 119 miljoen m3 gas aangetoond, waarmee het hele gasveld nu 460 miljoen m3 meet. Het veld produceerde al gas en zal dit uit de drie putten 10 jaar lang blijven doen. Vermilion verwacht dat de bodemdaling tot 2 cm beperkt blijft en in die 10 jaar wordt bereikt. Dit geldt voor het meest roze gebied op bijgaand kaartje. Het gas wordt via een pijp naar Garijp vervoerd en daar uitgeleverd aan de Gasunie. Wie in Garijp wil kijken is welkom op een excursie op 6 januari. Graag via ondergetekende aanmelden, dan krijg je de nadere gegevens. Van dit verhaal bestaat ook een uitgebreider persbericht (3 pag pdf) dat je via mij kunt ontvangen.

kaartje webblog gas dec2016

 

 

 

 

 

 

wnijlunsing@gmail.com

25 november 2016 Spill Mildam: eindelijk duidelijkheid

Eindelijk is ons duidelijk geworden wat de aanleiding en de oorzaak was van het ongeluk in Mildam op 30 november 2015.

De aanleiding was eigenlijk heel simpel: door harde wind is een lang en van boven open peilglas van een van de drie vloeistofcontainers voor opvangen van de reinigingsvloeistof die eigenlijk geborgd cq vastgelast had moeten zijn maar dat niet was, scheef gezakt van verticaal naar horizontaal. Zo kon de vloeistof in die container ongehinderd en ongemerkt weglopen.  Die fout in de huurcontainers had vooraf vastgesteld moeten worden maar is over het hoofd gezien.

De oorzaak was/is dat de constructie van de gasleidingen ter plekke heel ongebruikelijk en inadequaat is. In een van de aanvoerleidingen zit een vernauwing/flessenhals voor de afsluiter bij de pig receiver: de prop die periodiek door de leiding wordt geschoven om het condensaat/water mengsel te verwijderen en die er hier weer uit moet. Zo wordt ter plekke de reinigingsvloeistof opgevangen. Bij de bouw van de gascompressor zal deze constructie worden aangepast. De flessenhals wordt verwijderd en er komt nu een grote vaste liggende vloeistoftank die als buffervat gaat dienen voor het periodiek opvangen van de schoonmaakvloeistof.  Deze wordt niet meer ter plekke afgetapt maar gaat door naar Garijp waar betere faciliteiten aanwezig zijn.

De te trage communicatie werd veroorzaakt doordat aanvankelijk alle energie is gezet op het oplossen en zo klein mogelijk houden van het milieuprobleem. De organisatie werkte daarbij te weinig samen met de afdeling communicatie.  En Vermilion beschouwt het dan toch als uitmuntendheid dat ze nu alsnog open en eerlijk met ons hier over spreken. Ik laat dat nu even in het midden. We zullen nog een ppt ontvangen waarin het verhaal beschreven staat.

25 november 2016
Een gascompressor in Mildam

Vermilion gaat naast de Tjonger waar nu de buizen vanuit Oldelamer en Vinkega naar Garijp (en in de toekomst Nieuwehorne) al uit de grond steken een gascompressor bouwen. Het terrein wordt verdubbeld en er komen drie gebouwtjes bij: een transformatorhokje voor de stroom, een regelhokje met computers, een 5 m hoog compressorgebouw waar een electromotor een compressor met zuigers gaat aandrijven en een grote luchtkoelunit die met ventilatoren he gecomprimeerde gas (van 180 graden) weer gaat koelen. Ook het compressorgebouw wordt met ventilatoren gekoeld, er zal maar liefst max 40.000 m3 per uur doorheen blazen.  Doel is om de lage druk (15 bar) van de ene aanvoer (die nu al een tijdje stil ligt) gelijk te maken aan die van de andere (45 bar) en zo beide leidingen samen te kunnen voegen naar Garijp toe. De gebouwen krijgen een groen-grijze kleur maar worden niet van schaamgroen voorzien: het moet lekker doorwaaien. Drie geluidsbronnen (de gasbuizen zelf, de ventilatoren van het hete gas en de compressor) zullen max 30 dB produceren op de dichtstbijzijnde gevels: de boerderijen op de Ottersweg en de Geele Bosch. Het complex wordt op afstand bediend vanuit Harlingen. Bij calamiteiten gaan alle kleppen automatisch dicht, zodat er geen gas meer in of uit kan. Onderhoud bestaat uit periodiek olie verversen. Risico’s zijn brand en explosies. Er is geen automatische blusinstallatie aanwezig. De vergunningen zijn al aangevraagd en staan binnenkort open voor reacties. De installatie zal medio volgend jaar worden opgebouwd en dan circa 15 jaar in bedrijf blijven of zoveel langer als er gas wordt gewonnen uit de diverse velden.

Tja, wat moet je hier van zeggen? Het bedrijf heeft haar eigen keuzes gemaakt voor een compressor in plaats van leidingverdubbeling, voor dit type in plaats van een venturi/eductor, voor de wijze van inpassing, voor de acceptatie van het veiligheids- en geluidsniveau. Plaatselijk belang is ingelicht en er kan nog een informatie avond komen waar ook het verhaal van Nieuwehorne naar voren komt. Het bestemmingsplan wordt iets aangepast aan de nieuwe maat en er is een bouwvergunning nodig, maar verder hoeft er niet veel te gebeuren. Eea is niet MER plichtig. Ik had het nog wel van belang gevonden als de alternatieven tegen elkaar waren afgewogen, maar dat is allemaal al intern gebeurd. Ik hoop maar dat het wat meevalt allemaal.

6 oktober 2016
Op 6 oktober spraken de gezamenlijke Plaatselijke belangen waaronder wij uit Mildam in de Kiekenhof met de commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. We zijn er niet geruster vandaan gekomen.

IMG_4680 (3)

 

 

 

 

 

Onze zorgpunten zijn:

 1. Het blijft vreemd dat vanuit particulieren geen inbreng is geleverd voor de commissie. Dit had vanuit de koepel van Plaatselijke belangen Doarpswurk geregeld kunnen worden of net zoals voor NAM/Vermilion vanuit een regionale vertegenwoordiging. Nu blijft de schijn bestaan dat provincie, waterschap en Vermilion vooral hun eigen belangen dienen, zeker zolang nog onder de oude mijnbouwwet wordt gewerkt.
 2. De nulmeting onroerend goed zoals nu voor Nieuwehorne aan de orde is, is nieuw voor ieder. Vermilion mag een plan voor die nulmeting indienen op basis van een nog door de commissie te maken format maar het is vooralsnog geen gegeven dat de commissie dat gaat doen. Daarna gaat de commissie beoordelen of het plan goed genoeg is.  Wij vonden het raar dat Vermilion zelf dat plan mag (laten) schrijven: zij hebben er immers belang bij om een zo slank mogelijk plan te maken dat zo weinig mogelijk kost.
 3. De commissie heeft nog geen idee hoe groot het gebied voor de nulmeting zou moeten worden. Wij pleitten ervoor het hele “golden pipe” gebied van ca 10 gasvelden daarin mee te nemen, mede ook gezien eventuele cumulatieve effecten.
 4. Vraag is ook of het een 100% nulmeting moet worden of steekproefsgewijs. In het laatste geval zou naar ons idee in ieder geval de mogelijkheid moeten komen voor niet meegenomen panden om zich alsnog zelf aan te melden, zowel vanuit corporaties als particulier.  Bovendien moet je je voor een oordeel over geconstateerde schade eerst zelf aanmelden bij de commissie.  Dit is gratis en kan via de website van de commissie.
 5. Onduidelijk bleef hoe de communicatie over de nulmeting gaat verlopen. Wij vonden dat net als bij de WOZ waarde ieder pand aangeschreven zou moeten worden over de uitkomst, zowel voor beoordeelde panden als voor de niet beoordeelde.
 6. Een onbeantwoorde vraag was ook hoe die nulmeting verloopt: worden er foto’s gemaakt van structuren? Wordt er een bouwkundig rapport opgemaakt? Er is geen omkering bewijslast, dus van elke (toekomstige) scheur moet duidelijk zijn dat het aannemelijk is dat gaswinning daar een rol in speelt. De commissie merkte op dat er wel 30 redenen kunnen zijn voor schade aan panden. Vooralsnog is alleen in de overeenkomst geregeld dat Vermilion een voorstel voor nulmetingen bij de commissie indient. De commissie zal dan dit voorstel van advies voorzien. De resultaten van de nulmetingen worden aan de commissie bekend gemaakt.
 7. De communicatie in het gebied zou naar ons aller idee (ook van de commissie) via een “gebiedsnabij loket” moeten verlopen.  We zijn tot nu toe bepaald ontevreden over de communicatie naar de bevolking, zoals de spill Mildam in nov 2015 heeft aangetoond. Het Ministerie van Economische Zaken voorziet hier niet in, evenmin als Vermilion via haar eigen website. Ook de commissie ziet zich nog niet in die rol: zij zijn vooral een technisch/bouwkundige groep mensen. Onze opvatting was echter dat de commissie als onafhankelijke en onpartijdige groep een dergelijk portal zou kunnen laten ontstaan. Hierop zou dan alle digitaal beschikbare info bijeen kunnen worden gebracht (www.Vermilionenergy.nl, www.hoewerktgaswinnen.nl etc) inclusief tweerichting-verkeer, wellicht via sociale media. We zagen periodieke kleinschalige inloopbijeenkomsten als een goede mogelijkheid naast het digitale gebiedsnabije loket.
 8. We hielden op de fiets naar huis een vaag gevoel van onbehagen en vooral veel vragen over aan het gesprek. Het idee dat schade nog lang geen gasschade is die vergoed gaat worden werd geleidelijk aan duidelijk. De commissie wees veel naar Vermilion en de gemeente Heerenveen (en ons als PB’s) voor actie maar zouden zij juist niet de onpartijdige groep kunnen zijn die daar de verbinding tussen is en niet alleen technisch. Het leverde weer veel nieuwe vragen op.

Wiebe Nijlunsing met inbreng van het secretariaat Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân

30 september 2016
PB Mildam en Katlijk hebben een gesprek gehad met Lutz Jacobi, tweedekamerlid PvdA bij Jeep Heida thuis. Ze gaf een aantal tips mee vanuit haar kritische houding ten opzichte van de plannen.
Ze vindt winning helemaal niet nodig en zou veel liever zien dat we samen meer inzetten op duurzame energie.

 • Denk aan het cumulatieve effect van winning in al die velden bij elkaar: dat is veel groter dan van elk veldje afzonderlijk
 • Ga na wat het effect kan zijn van gaswinning op de waterwinning door Vitens bij Oldeholtpade
 • Eis een nulmeting voor alle gebouwen in het winningsgebied, niet alleen steekproefsgewijs
 • De nieuwe mijnbouwwet eist een omgekeerde bewijslast. Probeer dat voor hier ook te realiseren
 • Wees kritisch naar de commissie bodemdaling gaswinning Fryslân: zij zijn vooral bezig met schade voor de provincie en het waterschap. Kunnen zij wel het loket zijn voor individuele schadegevallen? Er is in april in de Tweede Kamer een motie aangenomen die twijfelt aan de rol van die commissie
 • Neem contact op met PB Top en Twel, zij zijn uitermate kritisch over de plannen bij hun in de buurt. Ze hebben drie eisen: nulmeting voor alle gebouwen, omgekeerde bewijslast en één loket voor schadeafhandeling.

Gesprek Lutz Jacobi

 

 

 

 

 7 september 2016
PB’s slaan handen ineen rond aardgaswinning. Vandaag zaten we met vijf Plaatselijke belangen bij elkaar: Katlijk, De Knipe, Langezwaag, Oranjewoud en Mildam. Oude- en Nieuwehorne was verhinderd (we zaten zelfs in de Kiekenhof) maar wil wel meedoen. We willen de belangen van de inwoners zo goed mogelijk behartigen rond de komende gaswinning zonder een actiegroep te worden. Voor de vele vragen die we hebben ligt er nu een aanbod van de voorzitter van de (onafhankelijke) Commissie bodemdaling aardgaswinning Fryslân om eens te komen praten. Zie ook hun website: http://www.bodemdalingfryslan.nl/ Zij regelen de nulmeting en de schadeafwikkeling, vandaar…. En mocht u vragen hebben: neem gerust contact met ons op!

Wiebe Nijlunsing

 

 

 

1 reactie op “Blog gaswinning Mildam e.o.

 1. Vermillion wil gas winnen onder woonwijk Skoatterwald. (Heerenveen)

  Op de jaarvergadering van de Stichting Wijkraad Skoatterwald, donderdag 9 februari 2017, bleek tijdens de “voorlichting’ van gas- en oliebedrijf Vermillion dat er een aanvraag is ingediend om onder Skoatterwald in de gemeente Heerenveen gas te winnen. Proefboringen hebben daar een gasveld aangetoond. Boven het gasveld ligt echter een grote woonwijk. De perceelverkoop t.b.v. woningbouw begint er weer op gang te komen. Vermillion wil vanuit de winlocatie Langezwaag een gaspijp schuin onder de grond naar de winlocatie Skoatterwald boren.

  Er ontstond beroering onder de bezoekers, die voor het eerst met deze plannen werden geconfronteerd. Vooral toen het onderwerp grondverzakking aan de orde kwam. “Slechts 2 cm’ volgens de afgevaardigde van Vermillion, maar hij kon geen enkele garantie geven dat het niet meer zou worden.
  Eventuele schade aan woningen zou moeten worden aangetoond door de bewoners zelf en bevestigd door een onafhankelijk beoordelingsinstituut. Of er dan ook geld voor schadevergoeding zou zijn, werd in het midden gelaten.

  Niet alleen de onrust over verzakking van grond en huizenschade kwam aan de orde maar ook de directe waardevermindering van de huizen in de hele wijk Skoatterwald nu de plannen voor daadwerkelijke gaswinning bekend werden gemaakt.
  De terechte vraag werd geopperd of je de (voorgenomen) gaswinning moet melden als verborgen gebrek bij verkoop van je huis. Een aanwezig makelaar suggereerde van wel.

  Wethouder Coby van der Laan trachtte de de onrust in de vergadering weg te nemen
  door te melden dat de nieuwe mijnwet die per 1 januari 2017 van kracht is, voorziet in een consultatie van de betrokkenen en een gemeentelijk advies aan de minister.
  Er zouden nog bijeenkomsten door de gemeente worden georganisserd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.