Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Uitnodiging Jaarvergadering Plaatselijk Belang Mildam

Woensdag 10 maart 2021 – 19.30 – 21.00 uur

Op 4 april 2020 hebben wij u op de hoogte gesteld dat de jaarvergadering van 21 april 2020 niet door kon gaan. Ook hebben wij toen aangegeven de jaarvergadering op een later tijdstip te willen houden.
Echter door de coronamaatregelen is dat ook later in 2020 niet gelukt, daarom is nu besloten de jaarvergadering van 2020 en 2021 op 10 maart 2021 (19.30 – 21.00 uur) te houden, maar dan digitaal, via Zoom[1].

Op 4 april 2020 is verder uw instemming gevraagd met:
– Geertrui Hidding als nieuw bestuurslid te benoemen, in de plaats van Claudia Nijdam
– Wiebe Nijlunsing voor maximaal een jaar als voorzitter te herbenoemen
– de penningmeester decharge te verlenen, voor de financiële administratie over 2019
Met alle drie voorstellen hebben de leden toen ingestemd.

In de komende jaarvergadering zal de penningmeester wel een toelichting geven op de resultaten van 2019 en 2020 en op de begroting van 2021. Ook de kascommissie zal rapporteren en de notulen van de jaarvergadering 2019 komen aan de orde.
Tijdens de vergadering wordt aan de leden gevraagd een nieuw kascommissielid te benoemen.

Verder zal tijdens de jaarvergadering van 10 maart een korte terugblik op 2019 en 2020 worden gegeven en wordt voorgesteld om drie nieuwe bestuursleden te benoemen.

Oefenuurtje
Omdat  niet iedereen evenveel ervaring heeft met digitaal vergaderen, organiseren wij een ‘oefenuurtje’ op dinsdag 9 maart. Op die avond is het mogelijk om kennis te maken met het vergaderen door middel van Zoom. Wij kunnen u hierbij dan (telefonisch) ondersteunen. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u dat aangeven op het aanmeldformulier, wij nemen dan tijdig contact met u op over tijdstip en werkwijze.

Vragen vooraf aan het bestuur die u anders in de rondvraag zou stellen
Heeft u vragen, dan kunt u die per mail stellen: pbmildam@hotmail.com, graag voor 6 maart. Als er vragen per mail zijn ingediend, dan probeert het bestuur daar zo mogelijk voor de jaarvergadering op te reageren; deze reactie wordt op de site van PB Mildam geplaatst.

Deelnemen aan de jaarvergadering (en eventueel de proefavond)
Wilt u deelnemen aan de digitale jaarvergadering op 10 maart en/of de proefavond op 9 maart, meldt u zich dan voor 6 maart aan met de link https://forms.gle/NLgyKuUz4N8fjZ3x8 .
Na uw aanmelding krijgt u van ons een uitnodiging per mail met daarin een link naar de vergadering -en eventueel voor de proefavond een dag eerder- en ook meer informatie hoe u kunt deelnemen aan de digitale jaarvergadering.

  Meer weten
Een overzicht van de activiteiten, het verslag van de jaarvergadering van 2019 en de financiële stukken (die al door de kascommissie van dit jaar zijn gecontroleerd) kunt u inzien door het aanklikken van de link.

Overzicht activiteiten 2019 en 2020 PB Mildam

Notulen Jaarvergadering 16 april 2019

JV2021 PB Mildam Fin overzicht2020

JV2021 – PB Mildam Begroting2021

JV2021 PB Mildam Fin overzicht2019

JV2021 PB Mildam Financieel verslag

Voor vragen en meer informatie kunt u contact met ons opnemen: pbmildam@hotmail.com.

Omdat deze jaarvergadering  zich beperkt tot het hoognodige, stellen wij als bestuur voor om na de zomer (wij gaan ervan uit dat het dan weer kan) een bijeenkomst voor de leden te organiseren. Dan is het mogelijk om uitgebreider stil te staan bij de terugblik over 2019 en 2020 en dan kunt u ook kennis maken met de drie nieuwe bestuursleden. Tevens willen we op dat moment op de gebruikelijke wijze afscheid nemen van de vertrekkende bestuursleden. En we hopen dat we ook dan een aanvullend onderhoudend programma kunnen aanbieden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur PB Mildam

Agenda
1          Opening, voorstelronde, welkom aan de genodigden en vaststellen van de agenda
2          Notulen Jaarvergadering 16 april 2019
3          Korte terugblik 2019 en 2020 door de secretaris
4          Verslag van de penningmeester over het jaar 2019, 2020 en de begroting van 2021
5          Verslag van de kascommissie over het jaar 2019 en 2020
6          Benoeming nieuwe kascommissie; aftredend: Jan Koopman en Gerdine van Ingen;
herkiesbaar Gerdine van Ingen
7          Bestuursverkiezing; aftredend en niet herkiesbaar: Adri Sluis en Wiebe Nijlunsing.
Het bestuur stelt voor om Iris Maria Oosterwegel, Immie Jonkman en Ivo van Stoltz als nieuwe bestuursleden te benoemen. Jeroen van der Veur is bereid een jaar langer als penningmeester aan te blijven.
8          Rondvraag
9          Sluiting

[1] Met Zoom is het mogelijk te vergaderen via uw laptop, computer of telefoon. Na aanmelding ontvangt u voor de vergadering via de mail een link van ons waarmee u vooraf de software moet installeren. Uw laptop of Pc moet wel een camera en een microfoon hebben. Hierdoor kunt u meepraten en alle aanwezigen zijn zichtbaar op het beeldscherm.