Blog: 30 september 2016

PB Mildam en Katlijk hebben een gesprek gehad met Lutz Jacobi, tweedekamerlid PvdA bij Jeep Heida thuis. Ze gaf een aantal tips mee vanuit haar kritische houding ten opzichte van de plannen.
Ze vindt winning helemaal niet nodig en zou veel liever zien dat we samen meer inzetten op duurzame energie.

  • Denk aan het cumulatieve effect van winning in al die velden bij elkaar: dat is veel groter dan van elk veldje afzonderlijk
  • Ga na wat het effect kan zijn van gaswinning op de waterwinning door Vitens bij Oldeholtpade
  • Eis een nulmeting voor alle gebouwen in het winningsgebied, niet alleen steekproefsgewijs
  • De nieuwe mijnbouwwet eist een omgekeerde bewijslast. Probeer dat voor hier ook te realiseren
  • Wees kritisch naar de commissie bodemdaling gaswinning Fryslân: zij zijn vooral bezig met schade voor de provincie en het waterschap. Kunnen zij wel het loket zijn voor individuele schadegevallen? Er is in april in de Tweede Kamer een motie aangenomen die twijfelt aan de rol van die commissie
  • Neem contact op met PB Top en Twel, zij zijn uitermate kritisch over de plannen bij hun in de buurt. Ze hebben drie eisen: nulmeting voor alle gebouwen, omgekeerde bewijslast en één loket voor schadeafhandeling.

Gesprek Lutz Jacobi

 7 september 2016
PB’s slaan handen ineen rond aardgaswinning. Vandaag zaten we met vijf Plaatselijke belangen bij elkaar: Katlijk, De Knipe, Langezwaag, Oranjewoud en Mildam. Oude- en Nieuwehorne was verhinderd (we zaten zelfs in de Kiekenhof) maar wil wel meedoen. We willen de belangen van de inwoners zo goed mogelijk behartigen rond de komende gaswinning zonder een actiegroep te worden. Voor de vele vragen die we hebben ligt er nu een aanbod van de voorzitter van de (onafhankelijke) Commissie bodemdaling aardgaswinning Fryslân om eens te komen praten. Zie ook hun website: http://www.bodemdalingfryslan.nl/ Zij regelen de nulmeting en de schadeafwikkeling, vandaar…. En mocht u vragen hebben: neem gerust contact met ons op!

Wiebe Nijlunsing