Blog: 6 oktober 2016

Op 6 oktober spraken de gezamenlijke Plaatselijke belangen waaronder wij uit Mildam in de Kiekenhof met de commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. We zijn er niet geruster vandaan gekomen.

IMG_4680 (3)Onze zorgpunten zijn:

  1. Het blijft vreemd dat vanuit particulieren geen inbreng is geleverd voor de commissie. Dit had vanuit de koepel van Plaatselijke belangen Doarpswurk geregeld kunnen worden of net zoals voor NAM/Vermilion vanuit een regionale vertegenwoordiging. Nu blijft de schijn bestaan dat provincie, waterschap en Vermilion vooral hun eigen belangen dienen, zeker zolang nog onder de oude mijnbouwwet wordt gewerkt.
  2. De nulmeting onroerend goed zoals nu voor Nieuwehorne aan de orde is, is nieuw voor ieder. Vermilion mag een plan voor die nulmeting indienen op basis van een nog door de commissie te maken format maar het is vooralsnog geen gegeven dat de commissie dat gaat doen. Daarna gaat de commissie beoordelen of het plan goed genoeg is.  Wij vonden het raar dat Vermilion zelf dat plan mag (laten) schrijven: zij hebben er immers belang bij om een zo slank mogelijk plan te maken dat zo weinig mogelijk kost.
  3. De commissie heeft nog geen idee hoe groot het gebied voor de nulmeting zou moeten worden. Wij pleitten ervoor het hele “golden pipe” gebied van ca 10 gasvelden daarin mee te nemen, mede ook gezien eventuele cumulatieve effecten.
  4. Vraag is ook of het een 100% nulmeting moet worden of steekproefsgewijs. In het laatste geval zou naar ons idee in ieder geval de mogelijkheid moeten komen voor niet meegenomen panden om zich alsnog zelf aan te melden, zowel vanuit corporaties als particulier.  Bovendien moet je je voor een oordeel over geconstateerde schade eerst zelf aanmelden bij de commissie.  Dit is gratis en kan via de website van de commissie.
  5. Onduidelijk bleef hoe de communicatie over de nulmeting gaat verlopen. Wij vonden dat net als bij de WOZ waarde ieder pand aangeschreven zou moeten worden over de uitkomst, zowel voor beoordeelde panden als voor de niet beoordeelde.
  6. Een onbeantwoorde vraag was ook hoe die nulmeting verloopt: worden er foto’s gemaakt van structuren? Wordt er een bouwkundig rapport opgemaakt? Er is geen omkering bewijslast, dus van elke (toekomstige) scheur moet duidelijk zijn dat het aannemelijk is dat gaswinning daar een rol in speelt. De commissie merkte op dat er wel 30 redenen kunnen zijn voor schade aan panden. Vooralsnog is alleen in de overeenkomst geregeld dat Vermilion een voorstel voor nulmetingen bij de commissie indient. De commissie zal dan dit voorstel van advies voorzien. De resultaten van de nulmetingen worden aan de commissie bekend gemaakt.
  7. De communicatie in het gebied zou naar ons aller idee (ook van de commissie) via een “gebiedsnabij loket” moeten verlopen.  We zijn tot nu toe bepaald ontevreden over de communicatie naar de bevolking, zoals de spill Mildam in nov 2015 heeft aangetoond. Het Ministerie van Economische Zaken voorziet hier niet in, evenmin als Vermilion via haar eigen website. Ook de commissie ziet zich nog niet in die rol: zij zijn vooral een technisch/bouwkundige groep mensen. Onze opvatting was echter dat de commissie als onafhankelijke en onpartijdige groep een dergelijk portal zou kunnen laten ontstaan. Hierop zou dan alle digitaal beschikbare info bijeen kunnen worden gebracht (www.Vermilionenergy.nl, www.hoewerktgaswinnen.nl etc) inclusief tweerichting-verkeer, wellicht via sociale media. We zagen periodieke kleinschalige inloopbijeenkomsten als een goede mogelijkheid naast het digitale gebiedsnabije loket.
  8. We hielden op de fiets naar huis een vaag gevoel van onbehagen en vooral veel vragen over aan het gesprek. Het idee dat schade nog lang geen gasschade is die vergoed gaat worden werd geleidelijk aan duidelijk. De commissie wees veel naar Vermilion en de gemeente Heerenveen (en ons als PB’s) voor actie maar zouden zij juist niet de onpartijdige groep kunnen zijn die daar de verbinding tussen is en niet alleen technisch. Het leverde weer veel nieuwe vragen op.

Wiebe Nijlunsing met inbreng van het secretariaat Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân