De twa doarpen spilet De Grutte Fersierder

De tonielferiening is dwaande mei de tariedings foar wer in nij seizoen.
Nei it lêzen fan ferskate boekjes is besletten it stik “DE GRUTTE FERSIERDER” te spyljen.
It is in klucht yn fjouwer bedriuwen. In klucht seit dat der wer omraak lake wurde kin en dat is it doel fansels.