Een nieuwe start?

20180323 Een nieuwe start?
O
p 22 maart zaten in de Kiekenhof de gemeente, Vermilion en een ruime vertegenwoordiging van Plaatselijke belangen rond de tafel. Dat wil zeggen: het gasteam van de gemeente werd vertegenwoordigd door de wijkmanager en een notuliste die beiden van zeer goede wil waren maar onvolledig op de hoogte van de details. Datzelfde kon gezegd worden van Vermilion waar weliswaar drie vertegenwoordigers van aanwezig waren ter vervanging van de opgestapte Fokke Jansma maar die van veel zaken ook nog niet op de hoogte waren.

Voor de compressor bij Mildam was het nieuws echter positief:
Het gebouw is beter ingepakt en voldoet nu aan de geluidsnormen – we krijgen daar nog cijfers over
De beplanting is aangebracht conform het beplantingsplan en die zal deze zomer ongetwijfeld het complex deels aan het zicht gaan onttrekken.

In Nieuwehorne gebeurt momenteel niet veel. Het plan voor de gasleiding onder het Katlijker schar door naar de compressor is bijna klaar, maar het bezwaar van de gemeente verhindert voorlopig verdere aanleg en winning. Saillant is wel dat het veld van Nieuwehorne 2 onder het Katlijker schar blijkt te liggen. We krijgen nog cijfers over het volume winbaar gas hier, zo is toegezegd.

Juist ten noorden van het ijsbaan gebouwtje bij Nijelamer aan de Kooiweg komt ook een boorlocatie voor maar liefst boringen in drie verschillende gemeenten. Er blijkt een uitgebreid gasveld te liggen van Rottum tot aan de zandwinplas bij Mildam. Vermilion heeft er een factsheet over op https://www.vermilionenergy.nl/files/pdf/Factsheet_Rottum_Dutch.pdf Om te beginnen zal het linker veld worden aangeboord.

Naar aanleiding hiervan ontstond discussie over de vraag waarom wij als PBs dit alles uit de krant moeten vernemen terwijl Vermilion uit het seismisch onderzoek ongetwijfeld een zeer gedetailleerd beeld (en dus ook planning) heeft. Vermilion heeft toegezegd ons voor de middellange termijn beter op de hoogte te houden van haar plannen mits ook wij een rol willen spelen in het doorgeven van de informatie naar de dorpen.

Tot slot is er nog steeds geen antwoord op de vraag naar de nulmeting gebouwen voor Nieuwehorne en zelfs Langezwaag. Vermilion moet daar een plan voor maken en wij als PBs willen dat graag zien en onze mening er over geven voor het in uitvoering komt.

De gemeente die de regie graag wil over de gaswinning is bezig met een nieuwsbrief en een communicatieplan. De website http://www.heerenveen.nl/gaswinning moet daar een centrale plaats in innemen. De doorverwijzingen zullen worden uitgebreid met meer informatie, ook uit andere sites zoals www.nlog.nl Ook zal er periodiek een artikel verschijnen voor de Brêge en andere lokale blaadjes.