Mogelijk toch gaswinning in Nieuwehorne-Katlijk

HEERENVEEN – Nadat het Heerenveense college van B en W in november van 2017 had besloten om niet mee te werken aan gaswinning in Nieuwehorne-Katlijk, heeft Vermilion hiertegen bezwaar gemaakt bij de commissie bezwaarschriften van de gemeente.

Deze commissie heeft geoordeeld dat de eerdere weigering niet gebaseerd is op de juiste argumentatie. Medewerking blijven weigeren, leidt waarschijnlijk – bij een gerechtelijke procedure – tot een vernietiging van het eerdere collegebesluit en een schadeclaim van Vermilion. Het college heeft daarom besloten om het advies van de commissie te volgen en het verzoek van Vermilion om planologische medewerking te verlenen, opnieuw te bekijken.

“Ons college bevindt zich in een spagaat,” vertelt wethouder Jaap van Veen. “Aan de ene kant willen wij gehoor geven aan het standpunt van de gemeenteraad om nieuwe gasboringen te voorkomen. Aan de andere kant ligt er een uitspraak van de commissie bezwaarschriften, en dreigt Vermilion met gerechtelijke stappen en een schadeclaim. Blijven weigeren mee te werken, is nu niet meer haalbaar. We blijven natuurlijk wel in gesprek met Vermilion over hun plannen en de communicatie hierover met onze inwoners.”

Motie gemeenteraad

De gemeenteraad heeft in maart 2017 het college gevraagd om zoveel mogelijk te voorkomen dat onder Heerenveens grondgebied nieuwe gasvelden worden aangeboord. Met deze uitspraak in het achterhoofd heeft het college eind vorig jaar Vermilion laten weten niet mee te werken aan het wijzigen van het bestemmingsplan om de productie van gas planologisch mogelijk te maken. Ditzelfde geldt voor de verdubbeling van een gasleiding.

Uitspraak commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften heeft het college laten weten dat de weigering om de vergunning af te geven, niet gebaseerd is op ruimtelijk-planologische gronden. Er worden politieke argumenten gebruikt. De commissie geeft aan dat dit soort argumenten volgens de wet niet mogen meewegen bij de aanvraag van Vermilion. Het bestemmingsplan geeft aan wat planologisch mogelijk is, waarbij ook afwijkingsregels zijn opgenomen. Als een aanvraag voor een omgevingsvergunning hieraan voldoet, en niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, dan moet de omgevingsvergunning in principe verleend worden. Het college neemt het advies van de commissie over en bekijkt de vergunningaanvraag van Vermilion opnieuw. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Bron: Gemeente Heerenveen