Blog: 31 maart 2017

20170330 Periodiek overleg met Vermilion beëindigd.

Vandaag zijn Harm Wierda en ondergetekende gestopt met de periodieke gesprekken namens MONKS met Vermilion. Aanleiding was dat de gemeente Heerenveen niet alleen aanschoof hierbij (wat ik logisch had gevonden) maar graag de regie wenste over te nemen van deze gesprekken inclusief het voorzitterschap en de bepaling van de agenda.  Oorzaak of reden is verder dat de gemeente en Vermilion steeds sterker naar elkaar toe worden gedreven: de gemeenteraad heeft B&W met twee moties van ja, mits naar nee gedwongen ten aanzien van toekomstige gaswinning in de gemeente nu blijkt dat onder Skoatterwâld en IBF/De Kavels gas wordt gewonnen en Vermilion merkt dat ze het niet langer redden met 120 man in de technische dienst en twee mensen voor de communicatie en geen letter over Langezwaag en Nieuwehorne op hun super commerciële website.

Wiebe Nijlunsing

Plotseling werd gaswinning een item voor de gemeente toen er paniek uitbrak in Skoatterwâld, net nu de kavelverkoop zo lekker begon te lopen. Plotseling ging de gemeente een actieve houding aannemen en  wilde ze de regie voeren. Waar het College bij de gaswinningsplannen onder Katlijk en Mildam nog vrij nonchalant reageerde en ons de taak toevertrouwde om de communicatie, de nulmeting en de schadeafhandeling goed te regelen, veranderde onze rol van het ene op het andere moment van volwaardige gesprekspartner naar klankbordgroep. Onze aanwezigheid bij de huidige besprekingen moest de schijn wekken naar onze achterban (PB’s en bevolking) dat we nauw waren betrokken. Er is ons vanmorgen echter duidelijk gemaakt dat wij geen partij in het geheel meer zijn waarmee bij de besluitvorming rekening moet worden gehouden (geen professionals in de zin van officiële instantie). Aan de punten die Wiebe heeft genoemd heb ik niets toe te voegen. Als het op kennis van zaken aankomt kan met name Wiebe de meeste mensen van de gemeente nog heel wat bijbrengen over gaswinning en alles wat daar annex mee is, over professionaliteit gesproken.

We laten voorlopig Vermilion en de gemeente hun gesprekken voeren en zoals Wiebe ook al noemt kunnen we ons altijd nog via de raad laten horen.

Harm Wierda

In concreto zien we:

  • dat de door de gemeente gevraagde taak aan de PB’s (instemming met de plannen voor communicatie, nulmeting en schadeafwikkeling door Vermilion) steeds meer vanuit de gemeente zelf wordt ingevuld zonder ons daarin te raadplegen
  • dat Vermilion niet bereid was al haar informatie op tafel te leggen zodat we toch op vrije nieuwsgaring waren aangewezen en veel zaken pas later vernamen
  • dat Vermilion (en de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân) het ons kwalijk nam dat we verkregen informatie deelden met onze achterbannen
  • dat we in het jaar dat we met Vermilion spraken wel op de hoogte zijn gebracht van de compressorplannen, de spill Mildam (uiteindelijk), maar dat we tot op heden niets wisten van het starten van de gaswinning op 24 november jl tegelijk met het indienen van het winningsplan LZG03 bij SodM (dat we ook niet van Vermilion hebben ontvangen)
  • dat de gemeente weliswaar hoge prijs lijkt te stellen op onze kritische inbreng maar dat we voor al die geïnvesteerde tijd weinig terugkrijgen
  • dat onze achterbannen (de aangesloten PB’s) het weliswaar waarderen dat we dit werk doen maar dat gaswinning buiten Skoatterwâld nauwelijks lijkt te leven in de gemeente.

Wel hebben we de gemeente deze week nog geadviseerd over de second opinion vragen voor Fugro die eind april met een rapport wil komen. Ook het laten horen van een kritische noot in de raadscommissie ROM sluiten we voor de toekomst zeker niet uit.