Reconstructie Mildam Noord komt dichterbij

In december was de eerste aanzet en onlangs was er een tweede avond waar bewoners met medewerkers van de gemeente het uitgewerkte ontwerp voor de reconstructie van Mildam Noord bespraken.

De voorstellen die uit deze tweede bijeenkomst naar voren zijn gekomen, zijn in het kort:

  1. Op de Aylvalaan wordt asfalt in plaats van klinkers aangebracht.
  2. In de straten zonder doorgaand verkeer (Canadezenlaan, deel Verzetslaan, De Wissel en De Dobbe) verdwijnen voor zover mogelijk de trottoirs. Daarvoor kunnen dan de klinkers uit de Aylvalaan worden gebruikt.
  3. Op alle kruisingen worden plateaus aangebracht, waardoor de snelheid van het verkeer wordt afgeremd.

Ook wordt voor zover mogelijk de afwatering van de straten niet meer op het riool geloosd, maar is het de bedoeling dat het water naar sloten en het groen wordt afgevoerd. Daarnaast is het de bedoeling om de straten met een halve meter te versmallen, zodat er zo weinig mogelijk verhard oppervlakte komt, wat weer gunstig is voor de afvoer van regenwater. Vandaar dat, als er wel sprake is van een trottoir, dit aan 1 kant van de straat wordt aangelegd.

Voor wie het laatste schetsontwerp wil bekijken; op de site ‘Maakhet’ is deze te zien:

Ontwerp-herinrichting Mildam-noord

Als alles naar wens verloopt is er voor alle bewoners op 2 april 2019 om 20.00 uur in het Hof van Schoterland weer een bijeenkomst waar de laatste plannen verder worden toegelicht.