Toanielferiening De Twa Doarpen Spilet “Fêstrûn”

Fjouwer frôlju sille mei elkoar nei de Chippendales, mar rinne fêst yn de bosken fan Appelskea.
Der stiet gelokkich in hûske, dat se tinke der moatte wy mar op oan.
De boer, in noartske man, hat net safolle op mei de bisite, mar se meie nei lang seuren der toch IEN nacht bliuwe.
Mar…..is dizze bargeboer wol in boer of gebeure hjir hiele oare dingen……orgaanhannel???
En wat docht dy dokter der sawat alle dagen??
In protte fragen, spannend mei in soad humor.

Jim kinne it meimeitsje op:
Sneon 16 maart om 20.00 oere
Tiisdei 19 maart foar de 50+ SOOS om 20.00 oere
Freed 22 maart om 20.00 oere
Sneon 23 maart om 20.00 oere

Lokaasje: de Herbergh yn Ketlik

Utnoeging Festrûn.programma.15-02-2019