Update Schoterlandseweg

Dit stuk is in samenwerking met Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne tot stand gekomen.

Afgelopen week was er weer een vervolgoverleg met provincie en gemeente over onder andere de snelheid en inrichting van de Schoterlandseweg.

Snelheid

Uit de metingen van de provincie blijkt dat een groot deel van de automobilisten zich aan de maximaal toegestane snelheid houdt. Toch is er nog een aanzienlijk deel dat te hard rijdt, soms zelfs veel te hard. We hebben het dan over meer dan 20 km/uur boven de maximum snelheid. We hebben dit in het overleg waar ook de verkeerscoördinator en wijkagent aan deelnemen besproken en inmiddels zijn er vanaf eind april tot nu regelmatig controles met laser geweest. Tijdens deze controles worden er gemiddeld per keer 2-3 overtreders bekeurd. Omdat het hier alleen om de excessen gaat richten deze controles zich vooral op de automobilisten die meer dan 20 km te hard rijden. Ook is er overleg met het team verkeer van de politie om de Schoterlandseweg op te nemen in het radarplan, zodat ook meer gekeken kan worden naar te hoge snelheden in met name de bebouwde kommen en in de gebieden buiten bebouwde kom waar de lintbebouwing dichter is en waar meer bedrijvigheid is door oa bedrijven en of overstekend verkeer zoals voetgangers en fietsers.

In het overleg is nogmaals de mogelijkheid besproken dat de scholen in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de wijkagent mee kunnen doen aan gedragscampagne om verkeersdeelnemers te attenderen op hun gedrag. Met herinrichting alleen lossen we het probleem van te hard rijden niet op. Indien nodig, kan de provincie hierin ondersteunen.

Onderhoud op korte termijn

Vanaf 27 juni zal worden begonnen met onderhoudswerkzaamheden aan het wegvak vanaf Jubbega-Schurega en deel vanaf Olderberkoop richting rotonde. In het gedeelte met 60 km/u zullen een aantal wijzigingen worden aangebracht, waaronder het overrijdbaar maken van de huidige vluchtheuvel en het iets verplaatsen van het 60 kilometer portaal vanaf Jubbega. Het asfalt krijgt hier een lichtgrijze markering aan de kanten i.p.v. de onderbroken kantstreep. Verder zullen alle portalen gelijk worden ingericht.
De snelheid zal op het deel richting Jubbenga-Schurega 80 km per uur blijven.

Aanpassen snelheden

Inmiddels is door verkeersdeskundigen gekeken naar de situatie in de bebouwde kommen van Oude-/Nieuwehorne en Mildam. De conclusie is dat in beide gevallen de bebouwde kommen al zo zijn ingericht, dat ze binnen het 30 km zone-gebied kunnen worden gebracht. Provincie gaat dit verder afstemmen met de Gemeente Heerenveen en politie om dit nog in 2022 in te kunnen voeren.

Buiten de bebouwde kommen is de conclusie dat vanaf rotonde Olderberkoperweg/ Schoterlandseweg tot Mildam de snelheid over het gehele wegvak teruggebracht kan worden naar 60 km, eveneens zonder maatregelen. Het geheel zal dan een rustiger verkeersbeeld geven en de veiligheid zeker ten goede komen. Omdat het hier over een vrij korte afstand gaat van ca. 5 km, zal het door sommige automobilisten gevoelde bezwaar van extra reistijd worden beperkt tot iets meer dan 1 minuut per enkele reis.
Gaat men bijvoorbeeld per dag 1x heen en terug naar Mildam vanaf Nieuwehorne dan kost dat aan extra reistijd niet meer dan max. 2 minuten. Het geopperde alternatief tracé door de Tjongervallei is op dit moment geen optie en zal verder niet meer worden meegenomen.

Bloemenbakken Oude- en Nieuwehorne

De stenen bloembakken zullen worden verwijderd en vervangen door het verlengen van de bestaande heggen aan weerszijden van de te verwijderen gemetselde bloembakken. Er wordt nog nagedacht over verkeersremmende objecten in de bebouwde kom.

Damherten

Tenslotte nog even over de damherten. De waarschuwingsborden staan er inmiddels en door oa het verlagen van de snelheid voldoet de provincie aan de uitspraken van de bezwarencommissie om eerst te proberen om alternatieven uit te voeren voordat men kan overgaan tot verdere maatregelen. Duidelijk is echter wel dat er veel overlast van deze dieren in onze omgeving is en gaan steeds meer bewoners met tuinen over tot het plaatsen van afrasteringen om deze dieren te weren uit hun tuinen waar ze zich tegoed doen aan de sierplanten. Op grond van de regelgeving van de provincie is geen vergoeding van schade mogelijk bij damherten, aan de tuinen van particulieren of schade aan auto’s. Wel is er vergoeding van schade mogelijk bij het hobbymatig houden van geiten of schapen, als schade ontstaat door de wolf.