Uitnodiging Jaarvergadering 16 april

——————————————————————————————————————————–

Uitnodiging Jaarvergadering Plaatselijk Belang Mildam
Dinsdag 16 april 2019
Hof van Schoterland te Mildam

Let op: aanvang 19.30 uur

1. Opening en vaststellen van de agenda

2. Verenigingszaken:
•   Notulen Jaarvergadering 2018
•   Verslag van de penningmeester over het jaar 2018
o  Voorstel verhoging contributie van € 10 naar € 12 per jaar
•   Verslag van de kascommissie
•   Benoeming nieuwe kascommissie
o  Aftredend: Nanne Kroes en Jan Koopman
o  Herkiesbaar: Jan Koopman
•   Bestuursverkiezing
o  Aftredend en niet herkiesbaar: Alie Rusch en Yvonne de Jong
o  Aftredend en herkiesbaar: Jeroen van der Veur

Het bestuur stelt voor Herman Miedema, Claudia Nijdam en Sies Siebenga te benoemen en Jeroen van der Veur te herbenoemen

3. Mildam: de stand van zaken.
Aansluitend: wethouder de heer J. van Veen

4. Pauze

5. Mildam: van Visie naar Actie

6. Rondvraag

7. Sluiting

De notulen kunt u hier raadplegen  en worden in de vergadering op de tafels gelegd.
Het financieel verslag wordt ter vergadering verstrekt.

———————————————————————————————————————————